LĖTINIS VAIKŲ SKAUSMAS IR JO GYDYMO GALIMYBĖS, TAIKANT BIOLOGINIU GRĮŽTAMUOJU RYŠIU PAGRĮSTUS METODUS

Dovilė Mikučionytė, Danguolė Ruževičienė Santrauka Lėtiniai skausmai yra sudėtinga ir visame pasaulyje plačiai paplitusi problema. Lėtinius skausmus pati­ria ne tik suaugusieji, tačiau ir vaikai bei paaugliai. Tyrimų duomenimis, apie 3-5 proc. vaikų patiria itin intensyvius, ilgai trunkančius ir (ar) dažnai pasikar­tojančius lėtinius skausmus, kurie sukelia daugybę kasdienio gyvenimo apribojimų: vaikai praleidžia pamokas, o kraštutiniais atvejais…

UNSCHEDULED RETURN VISITS TO THE EMERGENCY DEPARTMENT: INCIDENCE, REASONS, POSSIBLE SOLUTIONS

Aušra Bilotienė–Motiejūnienė, Andrius Klimašauskas, Eglė Kontrimavičiūtė, Rūta Janulevičienė, Dovilė Majauskytė, Rimantas Stukas Santrauka The rate of attendance at the Emergency Department (ED) is annually increasing worldwide. Return vi­sits constitute 5% of all visits to the ED. The aim of this review is to determine the incidence and reasons of the readmissions to the ED as…

PLAUČIŲ FUNKCIJOS VAIZDAVIMAS ELEKTRINIO IMPEDANSO TOMOGRAFIJA: KLINIKINIS TAIKYMAS

Ernestas Viršilas, Adomas Janulionis, Arūnas Liubšys, Arūnas Valiulis Santrauka Kvėpuojamajai plaučių funkcijai vertinti ilgą laiką buvo taikomi netiesioginiai arba invazyvūs meto­dai, kurie stokojo tikslumo, rodė plaučių būklę tik tam tikru momentu ir (arba) skleidė jonizuojančiąją spinduliuotę. Elektrinio impedanso tomografija (to­liau – EIT) – dar naujas, neinvazyvus metodas, lei­džiantis realiu laiku vertinti ir stebėti plaučių aeraciją,…

DIDELĖS RIZIKOS SKYRIŲ SLAUGOS PERSONALO ŽINIŲ APIE HOSPITALINES INFEKCIJAS ĮVERTINIMAS

Zita Gierasimovič, Aldona Mikaliūkštienė, Zyta Kuzborska, Dalia Skunčikienė, Jelena Kutkauskienė Santrauka Darbo tikslas. Įvertinti didelės rizikos skyrių slaugos personalo žinias apie hospitalines infekcijas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus miesto universiteto ligoninėje. Dalyvavo 110 slaugytojų, dirbančių ligoninės didelės rizikos skyriuose. Tiriamieji apklausti naudojantis autorių sudarytu klausimynu. Statistinė duomenų analizė at­likta naudojant IBM SPSS…

SLAUGOS POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

Rita Urbanavičė, Rima Rozenbergaitė, Jonas Kairys, Almeda Kurienė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina Santrauka Slaugos politika yra svarbi kiekvienos valstybės tikslingos sveikatos sistemos funkcionavimo dalis. Dėl kintančios socialinės, ekonominės ir demogra­finės padėties yra svarbus nuoseklus slaugos politi­kos formavimas ir kryptingas jos įgyvendinimas, o slaugos politikos vertinimas turi būti nuolatinis. Ty­rimo tikslas – identifikuoti ir ištirti slaugos…

SLAUGYTOJŲ IR PACIENTŲ SOCIALINIŲ DEMOGRAFINIŲ VEIKSNIŲ BEI GYVENSENOS ĮTAKA SVEIKATOS MOKYMUI

Jovita Grudzinskienė, Rima Rozenbergaitė, Rita Urbanavičė, Jonas Kairys Santrauka Tyrimo tikslas – išanalizuoti slaugytojų ir pacientų so­cialinių demografinių veiksnių bei gyvensenos įtaką sveikatos mokymui. Tyrimui atlikti taikytas anketinės apklausos metodas. Tyrimas atliktas 2012-2013 me­tais viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kardiologijos, vidaus ligų, endokri­nologijos, neurologijos, pulmonologijos, reumatolo­gijos skyriuose. Iš viso tyrime dalyvavo 282 respon­dentai,…

STATINIO IR DINAMINIO TEMPIMO POVEIKIS BLAUZDOS LENKIAMŲJŲ IR TIESIAMŲJŲ RAUMENŲ SPROGSTAMAJAI JĖGAI

Jurga Indriūnienė, Karolis Ramanauskas, Inga Muntianaitė, Rūta Kulikauskaitė Santrauka Į apšilimo programas dažnai įtraukiamas raumenų tempimas, tačiau dėl jo poveikio raumenų jėgai vis dar ginčijamasi. Kyla klausimas, ar statinis tempi­mas gali turėti neigiamą poveikį raumenų jėgai ir didinti traumų riziką? Darbo tikslas buvo įvertinti statinio ir dinaminio tempimo poveikį blauzdos len­kiamųjų ir tiesiamųjų raumenų sprogstamajai…

KINEZITERAPIJOS SU KAMUOLIU POVEIKIS SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ PUSIAUSVYRAI, RAUMENŲ JĖGAI IR PSICHOEMOCINEI BŪKLEI

Loreta Vilkinaitė, Asta Mastavičiūtė, Ramunė Žilinskienė Santrauka Senstant pasireiškia atramos judėjimo sistemos ir psichoemocinės būklės pakitimai, palaipsniui ma­žėja fizinės funkcijos, kyla didelės priklausomybės ir negalios rizika. Siekiant išvengti griuvimo rizikos, sarkopenijos ar ankstyvo depresinių simptomų pasi­reiškimo, būtini veiksmingi kineziterapijos metodai. Tyrimo tikslas – nustatyti kineziterapijos su kamuoliu poveikį senyvo amžiaus asmenų pusiausvyrai, rau­menų jėgai ir…

KINEZITERAPIJOS STUDENTŲ LIEMENS IR KOJŲ RAUMENŲ FUNKCINIO PAJĖGUMO BEI PUSIAUSVYROS SĄSAJOS

Ieva Eglė Jamontaitė, Gabrielė Molevičiūtė, Inga Muntianaitė, Ligita Aučynienė, Alma Cirtautas, Ramunė Žilinskienė Santrauka Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos studentų liemens ir kojų raumenų funkcinį pajėgumą bei pu­siausvyrą ir nustatyti šių rodiklių tarpusavio sąsajas. Tyrime dalyvavo 30 kineziterapijos studijų progra­mos ketvirto kurso studentų (25 moterys ir 5 vyrai), amžiaus vidurkis 22,4 ±1,2 metai. Tiriamųjų liemens…

SKERSINIO PILVO RAUMENS IR ŠLAUNŲ PRITRAUKIAMŲJŲ RAUMENŲ LAVINIMO POVEIKIS DUBENS DUGNO RAUMENŲ FUNKCIJOS SUTRIKIMAMS: ŠLAPIMO NELAIKYMUI IR SEKSUALINEI DISFUNKCIJAI

Rūta Kulikauskaitė, Dovilė Palionytė, Jurga Indriūnienė Santrauka Šlapimo nelaikymas ir seksualinė disfunkcija – vieni iš dažniausių dubens dugno raumenų funkcijos sutri­kimų. Dubens dugno raumenų lavinimas yra sudėtin­gas procesas, nes sunku pasiekti tikslaus šių raumenų susitraukimo dėl pakitusios jų fiziologinės padėties ir funkcijos. Vis dažniau dėmesys kreipiamas į rau­menų funkcinius ryšius, o į dubens dugno raumenų…

KINEZITERAPIJOJE TAIKOMŲ SPECIALIŲJŲ VAIZDINIŲ PRIEMONIŲ POVEIKIS 3-6 METŲ VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ, IMITACIJOS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMUI

Milda Serbentavičiūtė, Jovita Petrulytė, Laima Mikulėnaitė Santrauka Tyrimo tikslas – ištirti vaizdinių elementų taikymo kineziterapijoje poveikį vaikų, turinčių autizmo spek­tro sutrikimų, imitacijos įgūdžiams. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti bendrosios kineziterapi­jos programos poveikį vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, reakcijos greičiui, imitavimo trukmei ir imituojamų veiksmų skaičiui. 2. Nustatyti kinezitera­pijos programos, taikant vaizdines priemones, poveikį vaikų, turinčių autizmo…

UŽPAKALINIŲ ŠLAUNIES RAUMENŲ ILGIO ĮTAKA SVEIKŲ ASMENŲ JUOSMENS IR DUBENS JUDESIAMS BEI JŲ KONTROLEI

Inga Muntianaitė, Monika Kiškūnaitė, Viltė Sinkevičiūtė, Jurga Indriūnienė, Ieva Eglė Jamontaitė, Ligita Aučynienė Santrauka Tikslas – nustatyti užpakalinių šlaunies raumenų ilgio įtaką juosmens ir dubens judesiams bei jų kontrolei. Tyrimo metodai. Momentinis tyrimas atliktas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedroje. Tyrime dalyvavo 40 tiriamųjų, kurie buvo suskirstyti į…