Zita Gierasimovič, Aldona Mikaliūkštienė, Zyta Kuzborska, Dalia Skunčikienė, Jelena Kutkauskienė

Santrauka

Darbo tikslas. Įvertinti didelės rizikos skyrių slaugos personalo žinias apie hospitalines infekcijas.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus miesto universiteto ligoninėje. Dalyvavo 110 slaugytojų, dirbančių ligoninės didelės rizikos skyriuose. Tiriamieji apklausti naudojantis autorių sudarytu klausimynu. Statistinė duomenų analizė at­likta naudojant IBM SPSS Statistics 19,0 ir Micro­soft Office Excel 2016 programas. Taikyti aprašo­mosios statistikos metodai. Statistinio patikimumo rodiklis vertintas, kai p reikšmė ne didesnė kaip 0,05 (p≤0,05) ir daroma išvada, kad skirtumai yra statis­tiškai reikšmingi.
Darbo rezultatai ir išvados. Daugiau nei pusė tiria­mųjų (59,1 proc.), dažniau aukštesnio išsilavinimo (67,5 ir 72,2 proc.) bei turintys didesnę darbo patirtį, teisingai apibūdino hospitalinę infekciją. Hospitali­nės infekcijos rizikos veiksnius žinojo daugiau nei pusė (58,2 proc.) tiriamųjų, dažniau dirbantys iki 10 metų. Kaip labai didelę ir didelę hospitalinės infekci­jos riziką dauguma apklaustųjų nurodė šlapimo takų kateterio (70 proc.), centrinės venos katerio (52,7 proc.), rečiau – intubacinio vamzdelio (29,1 proc.), nazogastrinio zondo (24,5 proc.) buvimą bei intu­bacinio vamzdelio ištraukimą (16,4 proc.). Turin­tys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą dažniau prie didelės rizikos veiksnių priskyrė centrinės ve­nos (77,8 proc.), šlapimo takų (53,7 proc.) kateterių buvimą. Didžioji dauguma tiriamųjų teikė prioritetą prevencinių priemonių (pirštinių keitimas, rankų hi­giena) taikymui atliekant invazines procedūras, tačiau pirštinių keitimą tarp dviejų skirtingų procedūrų kai kurie tyrimo dalyviai (19,1 proc.) priskyrė vidutiniš­kai svarbiam veiksniui. Mažesnė tiriamųjų dalis (9,1 proc.) neteikė prioriteto pirštinių keitimo procedūrai po kontakto su aplinkos paviršiumi. Visi tiriamieji po kontakto su biologine tarša pirštinių keitimą nurodė kaip svarbų veiksnį.

Raktiniai žodžiai: hospitalinė infekcija, žinios, rizikos veiksniai, prevencijos priemonės.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.031
Pilnas tekstasPDF

Back