Loreta Vilkinaitė, Asta Mastavičiūtė, Ramunė Žilinskienė

Santrauka

Senstant pasireiškia atramos judėjimo sistemos ir psichoemocinės būklės pakitimai, palaipsniui ma­žėja fizinės funkcijos, kyla didelės priklausomybės ir negalios rizika. Siekiant išvengti griuvimo rizikos, sarkopenijos ar ankstyvo depresinių simptomų pasi­reiškimo, būtini veiksmingi kineziterapijos metodai.
Tyrimo tikslas – nustatyti kineziterapijos su kamuoliu poveikį senyvo amžiaus asmenų pusiausvyrai, rau­menų jėgai ir psichoemocinei būklei.
Metodai. Eksperimentinis klinikinis tyrimas atliktas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medi­cinos katedroje 2018 – 2019 metais. Tyrime dalyvavo 56 vyresni nei 60 metų asmenys, atsitiktinės atrankos metodu suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją ir kontro­linę. Tiriamajai grupei buvo taikoma kineziterapija su šveicarišku kamuoliu 2 kartus per savaitę, 6 savaites. Kontrolinės grupės senyvo amžiaus asmenims buvo taikoma tokios pat trukmės įprastinė kineziterapijos programa pusiausvyrai ir raumenų jėgai lavinti. Kine­ziterapijos poveikiui įvertinti buvo naudojama Berg pusiausvyros skalė, trumpasis fizinių funkcijų testas (TFFT), raumenų jėga išmatuota Lafayette galūnių dinamometru, psichoemociniai rodikliai įvertinti ge­riatrine depresijos skale (trumpoji versija), teigiamo ir neigiamo emocingumo skalėmis. Statistinė duo­menų analizė atlikta taikant SPSS 17.0 ir MS Excel 2010 programas.
Rezultatai. Tyrime dalyvavo 56 senyvo amžiaus as­menys: 49 moterys (89,5 proc.) ir 7 vyrai (12,5 proc.). Nustatyta, kad po kineziterapijos procedūrų abiejose grupėse reikšmingai pagerėjo pusiausvyra, raumenų jėga ir psichoemocinė būklė (p < 0,05). Lyginant pu­siausvyros pokyčius tarp tirtų grupių, Berg pusiaus­vyros skalės rezultatai reikšmingai skyrėsi 1,36 balo, Trumpojo fizinių funkcijų testų rinkinio rezultatai skyrėsi 1,03 balo, o didesni buvo kineziterapijos su kamuoliu grupėje (p < 0,01). Tyrimo rezultatai pa­rodė, kad šlaunies ir kelio lenkiamųjų raumenų izo­metrinė jėga tyrimo pabaigoje reikšmingai didesnė buvo tiriamojoje grupėje (p < 0,03). Tiriamosios gru­pės, taikant kineziterapiją su kamuoliu, geriatrinės depresijos ir teigiamo ir neigiamo emocingumo skalių rezultatai buvo reikšmingai geresni, nei kontrolinėje grupėje (p < 0,03).
Išvados. Tyrimo metu nustatyta, kad kineziterapija su šveicarišku kamuoliu labiau nei įprastinė kinezi­terapijos programa pagerino senyvo amžiaus asmenų pusiausvyrą, šlaunies lenkiamųjų ir tiesiamųjų, ati­traukiamųjų ir pritraukiamųjų ir kelio lenkiamųjų raumenų jėgą, sumažino depresijos simptomus ir pa­gerino psichoemocinę būklę.

Raktiniai žodžiai: kineziterapija, šveicariškas kamuolys, pusiausvyra, raumenų jėga, psichoemocinė būsena, senyvo amžiaus asmenys.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.027
Pilnas tekstasPDF

Back