Jovita Grudzinskienė, Rima Rozenbergaitė, Rita Urbanavičė, Jonas Kairys

Santrauka

Tyrimo tikslas – išanalizuoti slaugytojų ir pacientų so­cialinių demografinių veiksnių bei gyvensenos įtaką sveikatos mokymui. Tyrimui atlikti taikytas anketinės apklausos metodas. Tyrimas atliktas 2012-2013 me­tais viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kardiologijos, vidaus ligų, endokri­nologijos, neurologijos, pulmonologijos, reumatolo­gijos skyriuose. Iš viso tyrime dalyvavo 282 respon­dentai, iš kurių 126 bendrosios praktikos slaugytojos ir 156 pacientai. Tyrimo medžiaga apdorota naudo­jantis IBM SPSS.20 statistikos paketu.
Slaugytojų amžius, išsilavinimas, darbo stažas, krūvis ar pobūdis (darbas dienomis ir budėjimai) reikšmin­gos įtakos pacientų sveikos gyvensenos mokymui neturi. Skirtingo išsilavinimo pacientai, jų nuomone, gauna nevienodai sveikos gyvensenos informacijos: mažiausiai jos sulaukia aukštąjį, daugiausia – vidurinį išsilavinimą turintys pacientai (p=0,001). Slaugytojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas neturėjo įtakos pacientų sveikatos mokymui. Pacientų gyvensena (rūkymas, alkoholio, migdomųjų bei raminamųjų vaistų vartojimas, viršsvoris) jų gaunamai sveikatos informacijai reikšmingos įtakos neturi.
Išvados. Slaugytojų amžius, išsilavinimas, darbo sta­žas, krūvis ir pobūdis, gyvensenos ypatumai (rūky­mas, alkoholio bei raminamųjų vartojimas) reikš­mingos įtakos pacientų sveikatos mokymui neturi. Pacientų išsilavinimas turi įtakos jų sveikatos moky­mui: mažiausiai informacijos sulaukia aukštąjį, dau­giausia – vidurinį išsilavinimą turintys pacientai. Pa­cientų gyvensena (rūkymas, alkoholio ir raminamųjų vartojimas) sveikatos mokymui įtakos neturi.

Raktiniai žodžiai: slaugytojai, sveika gyvensena, sveikatos mokymas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.029
Pilnas tekstasPDF

Back