Rita Bandzevičienė, Rūta Maceinaitė-Žandarė, Aistė Kalašnikovaitė, Rita Sketerskienė

Abstract

COVID-19 pandemijos metu karantinas sutrikdė vaikų ir paauglių mokymosi procesą, pasikeitė dienos ir miego režimas, gyvensena. Padidėjo prie ekranų praleidžia­mas laikas, sumažėjo fizinis aktyvumas. Tyrimo tiks­las – įvertinti Lentvario gimnazistų požiūrį į nuotolinį mokymąsi bei nuotolinio mokymo sąsajas su mitybos ir fizinio aktyvumo pokyčiais. Atliktas momentinis kieky­binis tyrimas, kurio metu anoniminės anketinės apklau­sos būdu apklausti 216 trijų Lentvario miesto mokyklų I – IV gimnazijos klasių mokiniai, atsako dažnis – 100 procentų. Duomenų statistinė analizė atlikta Microsoft Excel ir OpenEpi programomis. Kintamieji aprašyti ab­soliučiais skaičiais bei procentais, apskaičiuoti 95 proc. pasikliautinieji intervalai (PI). Pasiskirstymo skirtumams nustatyti buvo panaudotas Pearson chi kvadrato testas. Skirtumas laikomas statistiškai reikšmingu, kai p≤0,05. Daugiau nei pusei mokinių (51,9 proc.) labai patiko (pa­tiko) mokytis nuotoliniu būdu, panaši dalis (53,7 proc.) mokinių teigė, kad labai norėtų arba norėtų ir vėl mokytis nuotoliniu būdu. Kas dešimtas mokinys (11,1 proc.) nurodė, kad mokytis namuose nuotoliniu būdu nepatiko arba labai nepatiko. Kas penktas (20,4 proc.) nenorėjo arba labai nenorėjo ir vėl mokytis nuotoliniu būdu. Daugiau nei pusė mokinių (50,9 proc.) nurodė, kad ka­rantino metu pasikeitė jų mitybos įpročiai. Iš jų daugiau nei 70 proc. teigė, kad karantino metu pradėjo valgyti pusryčius. Daugiau nei pusė mokinių (54,6 proc.) nurodė, kad ka­rantino metu pasikeitė jų fizinis aktyvumas. Iš jų daugiau nei pusė (56,8 proc.) pradėjo mankštintis, daugiau nei ketvirtadalis (27,1 proc.) nustojo mankštintis, kas penktas mokinys (22,9 proc.) pradėjo bėgioti.

Keyword(s): COVID-19 pandemija, nuotolinis ugdymas, fizinis aktyvumas, mitybos įpročiai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.043
Full Text: PDF

Back