Emilija Strazdaitė, Katrin Kočan, Justinas Blaževičius

Abstract

Daugėja tyrimų, nagrinėjančių bendrosios populiacijos fizinio aktyvumo naudą žmogaus kognityvinėms funk­cijoms. Prieštaringi tyrimų rezultatai rodo poreikį siste­minti duomenis, gautus tiriant vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, populiaciją. Sparti mokslo ir tech­nologijų pažanga teikia galimybę sujungti tradicinius gydymo metodus, sėkmingai taikomus kitų sutrikimų neuroreabilitacijai. Aptinkama hipotezių, jog fizinių ir kognityvinių metodų derinys galėtų būti naudingesnis, nei pavienių metodų taikymas, tačiau tyrimų rezultatai to dar neįrodė. Didelio mokslininkų susidomėjimo sulaukė kompiuterizuotų technologijų, leidžiančių vienu metu tai­kyti fizinius ir kognityvinius stimulus, panaudojimo gali­mybės. Šiame darbe nagrinėjamas dviejų tipų intervencijų efektyvumas: 1) fizinio aktyvumo intervencijos nesant kognityvinės stimuliacijos; 2) kombinuotos fizinio akty­vumo ir kognityvinės stimuliacijos intervencijos. Siste­minė literatūros apžvalga atlikta taikant PRISMA (2020) metodines rekomendacijas. Mokslinės literatūros paieška atlikta PubMed (MEDLINE) ir Web of Science (Clari­vate Analytics) duomenų bazėse, panaudojant nurodytus raktažodžius anglų kalba. Į sisteminę literatūros apžvalgą įtraukta 12 nustatytus atrankos kriterijus atitikusių klini­kinių atsitiktinių imčių tyrimų. Šios apžvalgos rezultatai parodė, jog fizinio aktyvumo ir kognityvinės stimuliacijos intervencijos turi nedidelį arba vidutinį poveikį pagrin­diniams smegenų vykdomųjų funkcijų komponentams. Pastebėta, jog didesniu poveikiu visiems trims pagrindi­niams smegenų vykdomųjų funkcijų komponentams pa­sižymi kompiuterizuotos kombinuotos ilgalaikio fizinio treniravimo ir kognityvinės stimuliacijos intervencijos. Teigiamas tokių intervencijų poveikis galimai išlieka vieną mėnesį po taikytos intervencijų programos. Fizi­nio aktyvumo ir kognityvinės stimuliacijos intervencijos gali būti farmakologinį aktyvumo ir dėmesio sutrikimo gydymą papildanti ar alternatyvi priemonė.

Keyword(s): aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, vaikai, fizinis aktyvumas, kognityvinė stimuliacija, smegenų vykdomosios funkcijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.213
Full Text: PDF

Back