Laimutė Samsonienė, Rimantė Markauskienė, Violeta Rimkevičienė

Abstract

Depresija yra liga, kuri gali paveikti visą žmogaus as­menybę, sutrikdyti fizinę ir psichosocialinę asmens pu­siausvyrą. Dramos terapija tai erdvė, kurioje asmuo ska­tinamas įsisąmoninti kintančius gyvenimo įvykius bei kūrybingai prie jų prisitaikyti.

Tyrimo tikslas − nustatyti dramos terapijos žaidimų po­veikį sergančiųjų depresija savigarbai, saviraiškai bei dėmesio koncentracijai ambulatorinės reabilitacijos lai­kotarpiu.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Eksperimentinis tyrimas atliktas psichiatrijos dienos stacionare, 2022 metais trijų mėnesių laikotarpiu. Tyrime dalyvavo 41 pacientas, ser­gantis depresija. Patogiosios atrankos būdu tiriamieji at­rinkti ir suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją (n=20) ir kon­trolinę (n=21). Eksperimentinis tyrimas atliktas laikantis visų etikos principų. Anoniminėje apklausoje naudoti kiekybiniai tyrimo metodai: demografinė skalė, MASS skalė ir POI skalė. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant MS Excel ir R statistiką.

Rezultatai. po DT terapijos taikymo aukšta saviraiška padidėjo tik tiriamojoje grupėje, šis pokytis sudarė 15 procentų. Vidutinė saviraiška kontrolinėje ir tiriamo­joje grupėse turėjo tendenciją mažėti (p=0.015). Tik kontrolinėje grupėje pastebėtas saviraiškos, savigarbos perėjimas iš aukštesnių lygmenų į žemesnį, o tiriamo­joje grupėje saviraiška ir savigarba gerėjo arba nekito. MAAS dėmesingumo balas reikšmingai neigiamai ko­reliavo su lytimi (r = -0,341, p<0,05). Lytis reikšmingai teigiamai koreliavo su HAD N nerimastingumo balu (r = 0,385 p<0,05).

Keyword(s): dramos terapija, depresija, saviraiška, savigarba.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.065
Full Text: PDF

Back