Ausma Sprudzanaitė, Justina Tylaitė, Donatas Austys

Abstract

Įvadas. Moksliniai tyrimai parodė, kad asmenys su ne­galia įdarbinami rečiau, nei negalios neturintys asmenys. Darbdaviai turi lemiamą reikšmę nustatant neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje, todėl jų požiūris ir žinios apie ne­įgaliuosius yra itin svarbūs veiksniai. Tyrimo tikslas – įvertinti neįgaliųjų įsidarbinimo Lietuvos įmonėse ska­tinančius veiksnius.

Metodai. Šio tyrimo metu sudaryta sisteminė atsitiktinė imtis ir 2021 metų kovo – balandžio mėnesiais apklausti 375 nuo 7 iki 30 darbuotojų turinčių Lietuvos įmonių at­stovai. Originalaus klausimyno pagalba vertintas darb­davių požiūris į įvairius su neįgaliųjų įdarbinimu susi­jusius veiksnius.

Rezultatai. Nustatyta, kad iš viso neįgaliuosius buvo įdar­binusios 29 proc. įmonių. Didžioji įmonių dalis (43,0%) neįgaliuosius buvo įdarbinusios pagalbiniais darbuoto­jais, mažiausiai (18,7%) – vadovais. Daugiausia (81,3%) įmonių buvo įdarbinusios nematomos negalios darbuoto­jus, mažiausiai (3,7%) – intelekto bei raidos sutrikimus. Bendradarbiavimą su neįgaliųjų įdarbinimą skatinančio­mis organizacijomis nurodė 6,7 proc. įmonių. Neįgaliuo­sius įdarbinusios įmonės statistiškai reikšmingai dažniau nurodė, kad bendradarbiauja su šiomis organizacijomis (p<0,001). Atsakant į klausimą „Kokios, Jūsų nuomone, svarbiausios įdarbinimo strategijos, kurios būtų naudin­gos mažinant kliūtis įdarbinant neįgalųjį asmenį?“, dau­giausia darbdavių įvardijo darbdavių mokesčių mažinimą ir paskatas, neįgaliųjų organizacijų pasitelkimą darbinant ar ieškant naujų darbuotojų bei neįgaliųjų praktikos pro­gramą (atitinkamai 65,9%; 45,9%; 45,1%). Atsakant į klausimą „Kokia informacija apie neįgaliuosius Jus įti­kintų įdarbinti neįgalų asmenį?“, didžioji dalis (61,6%) respondentų teigė, kad informacija apie patenkinamus neįgaliojo darbo rezultatus paskatintų įdarbinti asmenį. Didelė dalis tyrimo dalyvių nurodė tokius skatinančius veiksnius kaip įmonės produktyvumo didinimas ar kitų panašaus pobūdžio įmonių patirtis (atitinkamai 51,2%, 42,4%).

Išvados. Tik trečdalis tyrime dalyvavusių Lietuvos įmo­nių buvo įdarbinusios neįgaliuosius. Didžioji dalis šių įmonių buvo įdarbinusios nematomą negalią turinčius as­menis, dažniausiai pagalbiniais darbuotojais. Tik keletas įmonių buvo įdarbinusios intelekto bei raidos sutrikimų turinčius asmenis. Dauguma darbdavių kaip pagrindi­nius neįgaliųjų įdarbinimą skatinančius veiksnius išskyrė darbdavių mokesčių mažinimą, bendradarbiavimą su ne­įgaliųjų organizacijomis, neįgaliųjų praktikos programą. Dauguma darbdavių nurodė, kad neįgaliųjų įdarbinimo skatinimui padėtų informacija apie patenkinamus neįga­liojo darbo rezultatus, įmonės produktyvumo didinimą bei kitų panašaus pobūdžio įmonių patirtį.

Keyword(s): negalia, darbdavių požiūris, įtraukimas į darbo rinką, darbdavių žinios, įdarbinimo kliūtys.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.050
Full Text: PDF

Back