Rokas Arlauskas, Donatas Austys, Rimantas Stukas

Abstract

COVID-19 pandemija turėjo įtakos gyvensenai, įskai­tant ir fizinį aktyvumą. Iki šiol COVID-19 pandemijos laikotarpiu Lietuvos darbingo amžiaus gyventojus re­prezentuojančio fizinio aktyvumo tyrimų nebuvo atlikta. Šio tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos darbingo amžiaus gyventojų fizinio aktyvumo pokyčius COVID-19 pan­demijos metu.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimo duomenys rinkti 2021 m. spalio – lapkričio mėnesiais. Tyrimas atliktas anoniminės anketinės apklausos būdu. Apklausta 1600 abiejų lyčių 16–64 m. Lietuvos gyventojų. Respondentų pasiskirstymo vertinimui pagal kategorinius kintamuo­sius naudotas chi kvadrato testas.

Rezultatai. COVID-19 pandemijos metu fiziškai aktyvūs laisvalaikiu buvo 50 proc. respondentų. Pusė (52 proc.) respondentų nurodė, kad pandemija neturėjo poveikio jų fiziniam aktyvumui, tačiau 33 proc. gyventojų atsakė, kad jų fizinis aktyvumas sumažėjo. Labiausiai sumažėjo jau­nimo fizinis aktyvumas. Stebėta tendencija – kuo vyresni gyventojai, tuo jų fizinis aktyvumas pandemijos metu re­čiau sumažėjo (p < 0,001). Labiausiai fizinis aktyvumas pandemijos metu sumažėjo tarp Vilniaus ir Klaipėdos miestų gyventojų. Mažiausias fizinio aktyvumo suma­žėjimo paplitimas stebėtas tarp kaimo gyventojų (p = 0,001). Fizinis aktyvumas dažniau sumažėjo tų gyven­tojų, kurie sirgo koronaviruso sukelta liga, kurių šeimoje buvo susirgęs žmogus, arba vienišų tyrimo dalyvių (p < 0,001). Lytis, šeimos narių skaičius, darbo turėjimas, vaikų turėjimas, vidutiniškai per mėnesį vienam šeimos nariui tenkančios pajamos nebuvo susijusios su fizinio aktyvumo pokyčiais per COVID-19 pandemiją (p>0,05).

Išvados. Nors fiziškai aktyvūs buvo pusė Lietuvos dar­bingo amžiaus gyventojų, tačiau trečdalio gyventojų fi­zinis aktyvumas per pandemiją sumažėjo. Fizinis akty­vumas dažniau sumažėjo tarp jaunesnio amžiaus, mieste gyvenančių, vienišų bei sirgusių COVID-19 liga ar turė­jusių šia liga persirgusių artimųjų.

Keyword(s): COVID-19 pandemija, fizinis aktyvumas, Lietuvos apskričių gyventojai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.042
Full Text: PDF

Back