INOVATYVIŲ ERGOTERAPIJOS METODŲ TAIKYMAS CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIŲ VAIKŲ DĖMESIO KONCENTRACIJOS LAVINIMUI

Elena Barzinskienė, Aušra Adomavičienė, Almeda Kurienė, Natalja Fatkulina Abstract Efektyvi ergoterapijos programa padeda cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams geriau adaptuotis kasdieniame gyvenime ir gerina jo kokybę. Inovaty­vių technologijų stoka reabilitacijoje yra akivaizdi. Tyrimo tikslas – įvertinti RehaCom programos po­veikį cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų dėmesio koncentracijos lavinimui. Tyrime dalyvavo 52 tiriamieji (8-12m.), vykdžiusieji ambulatorinės reabilitacijos programą Vilniaus…

LIEMENS STABILIZAVIMO IR OTAGO PRATIMŲ PROGRAMŲ POVEIKIO SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ FIZINEI FUNKCIJAI IR GRIUVIMO RIZIKAI PALYGINIMAS

Eglė Akelaitytė, Marija Tamulaitienė Abstract Senyvo amžiaus žmonių griuvimas yra susilpnėjusios fizinės funkcijos pasekmė. Šio tyrimo tikslas – pa­lyginti skirtingų pratimų programų poveikį senyvo amžiaus asmenų fizinei funkcijai ir griuvimo rizikai. Tyrimo metodai. Tyrimas vyko 2018-2019 metais­viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos ambu­latorinės reabilitacijos skyriuje. Įtraukiamų į tyrimą asmenų kognityvinė funkcija įvertinta naudojant Monrealio kognityvinį testą, fizinis…

MOTERŲ PO KRŪTIES VĖŽIO OPERACIJOS REABILITACIJA, TAIKANT ŠIAURIETIŠKĄ ĖJIMĄ

Eglė Kalvaitienė, Alma Gaupšienė, Laimutė Samsonienė Abstract Šiaurietiškas ėjimas – fizinės veiklos forma, gerinanti žmogaus judrumą, mažinanti jautrumą skausmui, gerinanti limfos nutekėjimą, tad gali būti rekomen­duotina vėžiu sergantiems pacientams. Tyrimo tikslas – fizinės reabilitacijos laikotarpiu nu­statyti šiaurietiško ėjimo poveikį moterų psichomo­toriniams parametrams, taikant spindulinį gydymą po krūties vėžio operacijos. Metodika. Atliktas eksperimentinis tyrimas, kuriame dalyvavo…

VAIKŲ PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO IR KALBOS BEI BENDRAVIMO SUTRIKIMŲ DIAGNOSTIKOS SĄSAJOS

Jovita Petrulytė, Rita Perminaitė, Laima Mikulėnaitė Abstract Tikslas. Nustatyti, kada ir kokius pirmuosius kalbos ir bendravimo raidos sutrikimus pastebi tėvai, augi­nantys kalbos raidos sutrikimų turinčius vaikus, ir kaip tai susiję su raidos vertinimu ir ankstyvu raidos sutrikimo diagnozavimu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas vienmomentis skerspjūvio tyrimas anoniminės anketinės apklausos metodu. Apklausti 103 tėvai, atvykę į…

TĖVŲ, AUGINANČIŲ CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIUS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS, PSICHOEMOCINĖS BŪKLĖS IR GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS

Rūta Dadelienė, Evelina Bartoševič, Jonas Kairys, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis Abstract Darbo tikslas – atskleisti tėvų, auginančių cerebriniu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vaikus, psichoemocinės būklės ir gyvenimo kokybės sąsajas. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 68 tėvai, auginan­tys cerebriniu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vaikus. Taikytas Šeimų gyvenimo kokybės klausimynas ir Nuotaikos profilio skalės klausimy­nas. Duomenų analizei naudotas…

ŽINDYMAS IR PSICHIKĄ VEIKIANTYS VAISTAI

Vilius Rutkauskas, Sigita Lesinskienė, Natalja Fatkulina Abstract Straipsnyje nagrinėjami aktualūs kūdikių žindymo ir motinų gydymo psichiką veikiančiais vaistais klau­simai. Apžvelgtos pagrindinės psichotropinių vaistų grupės, pateikiamos rekomendacijos. Daugelis psi­chiatrinėms būklėms gydyti skiriamų vaistų laikomi pakankamai saugiais, kad motinai galima būtų reko­menduoti tęsti žindymą, nepaisant reguliaraus jų var­tojimo. Psichikos sutrikimų turinčias motinas svarbu paskatinti žindyti kūdikį, kadangi…

RIZIKOS VEIKSNIŲ POVEIKIS ODOS IR AUDINIŲ VIENTISUMUI

Zita Gierasimovič, Zyta Kuzborska, Jelena Kutkauskienė Abstract Darbo tikslas. Išanalizuoti veiksnius, darančius įtaką slėgio opų išsivystymui. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko vienoje Vilniaus miesto universiteto ligoninėje. Slėgio opų atsiradimo rizikos vertinimui naudota modifikuota Nortono skalė. Analizuoti 655 pacientų slėgio opų atsiradimo atvejai. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS Statistics 19,0 ir Microsoft Office…

OPERACINĖS KOMANDOS NARIŲ DARBO SAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS IR VEIKSMAI, PATYRUS MIKROTRAUMĄ

Agnieška Prontkelevič, Viktorija Kielė, Natalja Fatkulina, Jelena Kutkauskienė Abstract JAV profesinės saugos ir sveikatos agentūra nustatė, kad apie 5,6 mln. šalies sveikatos priežiūros ir kitų sričių darbuotojų yra patyrę ekspoziciją kraujo patogenais [2]. Dažniausiai sužeidimus patiria slaugytojai (37,8 proc.), rečiau – kitų specialybių sveikatos priežiūros darbuotojai. Kone pusė (44,1 proc.) visų susižeidimų įvyksta operacinėse [12].…

MOTERŲ, NĖŠTUMO METU VARTOJUSIŲ NARKOTIKUS, CHARAKTERISTIKA IR JŲ NAUJAGIMIŲ FIZINĖ BEI SVEIKATOS BŪKLĖ (1995-2016 METŲ LIETUVOS GIMIMŲ MEDICININIAI DUOMENYS)

Rita Perminaitė, Justė Petkevičiūtė, Jelena Isakova, Nijolė Drazdienė, Vytautas Basys, Janina Tutkuvienė, Eglė Marija Jakimavičienė Abstract Darbo tikslas – nustatyti 1995-2016 metų laikotarpio naujagimių, kurių motinos nėštumo metu vartojo narkotikus, skaičių; ištirti moterų sociodemografinius, akušerinės anamnezės ir sveikatos būklės rodiklius; naujagimių fizinės ir sveikatos būklės ypatumus. Darbo metodika. Tyrimo duomenys rinkti naudojantis Higienos instituto sveikatos…

ANTEROLATERAL PAPILLARY MUSCLE RUPTURE AS A RESULT OF SINGLE-VESSEL CORONARY ARTERY DISEASE WITHOUT MYOCARDIAL INFARCTION

Aleksejus Zorinas, Donatas Austys, Vilius Janušauskas, Zita Butkienė, Rimantas Stukas, Robertas Stasys Samalavičius, Kęstutis Ručinskas Abstract The rupture of a papillary muscle is usually associated with the previous occurrence of myocardial infarction, but it may have another etiology. The authors of this article have found no reports about anterolateral papillary muscle rupture caused by a…

COMPLICATED COURSE OF LATE PATIENT’S SURVIVAL AFTER THE CLASSIC BENTALL PROCEDURE WITH THE CABROL SHUNT

Aleksejus Zorinas, Donatas Austys, Vilius Janušauskas, Ignas Rakita, Rimantas Karalius, Robertas Stasys Samalavičius, Rimantas Stukas, Kęstutis Ručinskas Abstract In the setting of bleeding into the perigraft space, the classic Bentall operation can be modified by the usage of the Cabrol shunt. This shunt is applied in order to drain the blood into the right atrium…

NĖŠČIŲJŲ, SERGANČIŲ INTRAHEPATINE CHOLESTAZE, BIOCHEMINIAI KRAUJO RODIKLIAI, NĖŠTUMO UŽBAIGIMO LAIKAS IR NAUJAGIMIŲ SVEIKATOS BŪKLĖ

Elvyra Laugalytė, Ieva Lingytė, Rūta Einikytė, Donatas Austys, Diana Ramašauskaitė Abstract Intrahepatinė nėščiųjų cholestazė (toliau – INC) – liga, galinti nulemti mažą naujagimio svorį, naujagimio hipoksiją, intrauterinę mirtį. Laiku diagnozavus ir gydant šią ligą, tokių komplikacijų galima išvengti. Svarbūs žymenys, padedantys diagnozuoti ir stebėti INC eigą, yra tulžies rūgščių (toliau – TR) ir aspartataminotransferazių (toliau…