Martynas Normantas, Raimundas Venskaitis

Abstract

Tikslas. Įvertinti mėgėjų krepšininkų antropometrikos, fizinių savybių ir traumų rizikos duomenis.

Medžiaga ir metodai. Tyrimas buvo vykdomas 2023 metų spalio mėnesį. Iš viso tyrime dalyvavo 19 dar­bingo amžiaus asmenų (vyresnių nei 18 metų), žaidžian­čių krepšinį 1 arba 2 kartus per savaitę. Tiriamųjų fizi­nis išsivystymas ir antropometrika buvo vertinami kūno kompozicijos analizatoriumi. Fizinės savybės buvo ti­riamos vertinant gebėjimą keisti kryptį. Traumų rizika buvo vertinama atliekant modifikuotą žvaigždės nuo­krypio testą (MŽNT/ Y- balance). Tiriamųjų kūno masės indeksas (KMI) vertintas remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis. Statistinė duo­menų analizė atlikta naudojant „R Commander 4.3.“ ir „Microsoft Excel 2023“ programas. Statistinio reikšmin­gumo lygmuo p<0,05.

Rezultatai. Tirtų krepšininkų vidutinis KMI buvo 24,04 ± 1,11 kg/m2; 63 proc. (12 iš 19) krepšininkų KMI atitiko normą (18,5–24,9 kg/m2); 37 proc. (7 iš 19) tiriamųjų turėjo antsvorio (25–29,9 kg/m2). Tiriamosios grupės skeleto raumenų masės (SRM) vidurkis buvo 45,76 ± 1,38 %; 73 proc. (14 iš 19) krepšininkų SRM buvo labai aukšta ir vidutiniškai sudarė 46,99 ± 1,16 %; 21 proc. (4 iš 19) krepšininkų SRM buvo aukšta ir vidutiniškai sudarė 43,1 ±1,58 %. 1 iš 19 (5%) krepšininkų SRM atitiko normą ir buvo lygi 39,3 %.

Tiriamųjų kūno riebalų masės (KRM) vidurkis buvo 17,77 ± 2,36 %. 68 proc. (13 iš 19) krepšininkų KRM atitiko normos reikalavimus, o vidurkis buvo 16,37 ± 1,43 %; 26 proc. (5 iš 19) krepšininkų KRM buvo di­desnė už normą ir riebalų kiekis organizme vidutiniškai buvo 23,64 ± 4,03 %. 5 proc. (1 iš 19) krepšininkų KRM nepasiekė normos ir buvo lygi 6,7 %.

Tiriamųjų linijos judrumo testo (LJT, angl. lane agility drill – LAD) atlikimo greičio vidurkis (s) buvo 13,17± 0,36 s. LAD testo atlikimo greičio vidurkiai, atsižvel­giant į krepšininkų pozicijas: gynėjų (n=9) 12,88 ±0,56 s; puolėjų (n=5)13,08 ± 0,71 s; vidurio puolėjų (n=4) 13,97 ± 0,37 s.

Tiriamųjų Y-balance testo rezultatai: vidurkis stovint ant dešinės kojos 98,9 ± 3,9 %; ant kairės 100 ± 2,8%. Tik 21 proc. (4 iš 19) tiriamųjų vienos arba abiejų kojų kombinuoto tyrimo rezultatas buvo mažesnis nei 94 pro­centai. Stovint ant dešinės kojos siekimo vidurkis tiria­mųjų grupėje (cm): į priekį 67,32 ± 4,12 cm, į šoną 121 ± 5,68 cm, įstrižai 114,68 ± 5,77 cm. Stovint ant kairės kojos siekimo vidurkis tiriamųjų grupėje (cm): į priekį 67,32 ± 3,6 cm, į šoną 123,53 ± 4,75 cm, įstrižai 116,53 ± 5,1 cm.

Išvados. Didžiosios dalies tirtų krepšininkų KMI nevir­šijo PSO rekomenduojamos normos. Daugumos krep­šininkų SRM organizme buvo didesnė už normą. KRM didžiosios dalies krepšininkų organizme atitiko rekomen­duojamas normas. LAD testo rezultato vidurkiai statistiš­kai reikšmingai skyrėsi, lyginant su kitomis krepšininkų grupėmis (p>0,05). Didžioji dalis tiriamųjų pasiekė 94 proc. ir didesnį kombinuotą rezultatą Y-balance testo metu (abiem kojomis), o tai reiškia, kad jų rizika patirti traumas nekontaktiniu būdu nėra padidėjusi.

Keyword(s): krepšinis, sprintas, krypties keitimo greitis, Y-balance, krepšininkai mėgėjai, krepšinio žaidėjų fiziniai gebėjimai, KMI, antropometrika, fizinis išsivystymas, vyriška lytis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.057
Full Text: PDF

Back