Ona Nagreckaitė, Rūta Almonaitienė, Dalia Smailienė

Abstract

Viršutinio žandikaulio nuolatinės ilties retencija yra reta patologija, tačiau ankstyva jos diagnostika svarbi dėl galimų komplikacijų prevencijos ir optimalaus gydymo laiko parinkimo. Šios patologijos diagnostikos aukso standartas yra rentgenologiniai tyrimai, tačiau svarbu rasti paprastų, nežalingų diagnostikos kriterijų, kurie leistų laiku įtarti šią patologiją ir atlikti išsamius tyrimus.

Tyrimo tikslas – nustatyti, ar vaikų, turinčių gomurinėje padėtyje retinuotus viršutinio žandikaulio nuolatinius iltinius dantis, išoriniai galvos ir veido matmenys bei išdygusių nuolatinių dantų skaičius skiriasi nuo vaikų, neturinčių dantų dygimo sutrikimų.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas VUL Žal­girio klinikoje ir LSMU Odontologijos fakulteto Orto­dontijos klinikoje, gavus įstaigų vadovų ir tiriamųjų su­tikimus. Tiriamąją grupę sudarė 44 10-16 metų vaikai, turintys vieną ar abi gomurinėje padėtyje retinuotas vir­šutinio žandikaulio iltis. Vaikų galvos matmenys išma­tuoti antropometriniais instrumentais. Kontrolinei grupei naudoti duomenys iš Lietuvoje atlikto antropometrinio tyrimo „Veido, žandikaulių ir dantų raida“. Statistinė analizė atlikta SPSS 21.0 programa, naudojant Mann- Whitney U testą.

Rezultatai. Iš 32 išmatuotų išorinių galvos matmenų, 11

matmenų medianos visose amžiaus grupėse buvo mažes­nės už 50 procentilį. Labiausiai išsiskyrė kaukolės bazės plotis – 68,18 proc. tiriamųjų šis matmuo buvo mažesnis už 5 procentilį. Tiriamųjų philtrum pločio ir viršutinio žandikaulio gylio medianos buvo pasiskirsčiusios ties 5 procentiliu ar žemiau. Veido apatiniojo aukšto, apatinio žandikaulio šakos bei viršutinės lūpos šoninės odinės dalies aukščių medianos buvo pasiskirsčiusios tarp 50 ir 5 procentilių. 47,73 proc. tiriamųjų turėjo mažesnį išdy­gusių dantų skaičių nei vidutinis bendraamžis.

Išvados. 10-16 metų vaikų, turinčių retinuotas viršutinio žandikaulio iltis, veido viršutinis aukštas yra siauresnis, apatinis – žemesnis, bendroji veido projekcija strėlinėje plokštumoje mažiau išreikšta, būdinga vėluojanti nuo­latinių dantų kaita. Kaukolės bazės pločio, viršutinio žandikaulio gylio ir philtrum pločio matmenys galėtų būti laikomi diagnostiniais retinuotų iltinių dantų po­žymiais veide.

Keyword(s): retinuotos viršutinio žandikaulio iltys, antropometrija, veido matmenys, retinuoti iltiniai dantys, diagnostika ortodontijoje, vaikai, paaugliai, nuolatiniai dantys.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.093
Full TextPDF

Back