Kristina Žalnieraitienė, Ernesta Bliujūtė

Abstract

Ikimokyklinio amžiaus vaikų valgymo įpročiai formuo­jasi šeimoje, nes vaikai mėgdžioja tėvų elgesį, mokosi iš jų. Vaikystėje įdiegti maitinimosi įgūdžiai išlieka ilgą laiką, turi įtakos maitinimosi elgsenai ateityje, todėl svarbu, kad tėvai ir globėjai diegtų tinkamus mitybos įpročius nuo mažų dienų.

Tyrimo tikslas − atskleisti tėvų elgseną, ugdant vaikų sveikatai palankios mitybos įpročius.

Metodika. 2023 m. kovo-balandžio mėn. taikant ano­niminės anketinės apklausos metodą vykdytas vienmo­mentinis tyrimas. Buvo apklausti penkių bendradarbiauti sutikusių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių tėve­liai. Iš viso užpildytos 304 anketos, atsako dažnis – 47,01 procento. Gautų rezultatų analizė atlikta naudojant SPSS 20 statistinę ir Microsoft Excel programas.

Rezultatai ir išvados. Gauti rezultatai atskleidė, jog iki­mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročiai nėra pakan­kamai geri. Dauguma tėvų žinių ir idėjų apie sveikos mitybos ugdymo metodus ieško internetinėje erdvėje (naudojasi žiniatinklio paieška ar socialinių grupių plat­formose). Dažniausiai taikomi sveikos mitybos įpročių ugdymo metodai − tėvų pavyzdys, įvairūs pasakojimai apie maisto naudą sveikatai bei nesveikų maisto pro­duktų prieinamumo ribojimas, skatinant vaiką rinktis alternatyvų sveiką produktą.

Keyword(s): vaikų mityba, šeima, elgsena, mitybos įpročiai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.271
Full Text: PDF

Back