COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA SLAUGOS KOKYBEI LIGONINĖJE: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVAGA IR PACIENTŲ NUOMONĖ

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap Abstract Straipsnyje apžvelgiami slaugos kokybės pokyčiai Co­vid-19 pandemijos metu, iki pandemijos ir po pandemi­jos, jų priežastys bei įtaka pacientų sveikatos priežiūrai. Tyrimo tikslas – įvertinti slaugos kokybės pokyčius dau­giaprofilinėje ligoninėje Covid-19 pandemijos metu ir po jos pacientų nuomone. Atliekant tyrimą analizuoti įvairių šalių autorių moksli­niai tyrimai ir publikacijos. Atskleisti slaugos kokybei…

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO SĄSAJOS SU SLAUGOS KOKYBE

Eigilė Šimkevičiūtė, Jurgita Stirblienė, Natalja Istomina Abstract Sveikatos priežiūros sistemai pritaikytos informacinės technologijos vadinamos sveikatos informacinėmis tech­nologijomis. Pagrindinė jų įtraukimo į sveikatos priežiū­ros sistemą priežastis − sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas. Informacinių technologijų nau­dojimas sudaro prielaidas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams kaupti standartizuotus sveikatos duomenis ir juos panaudoti pacientų sveikatos priežiūrai bei komu­nikacijai tarp įvairių sveikatos…

SLAUGOS KOKYBĖS VERTINIMAS, TEIKIANT SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGAS

Rūta Kuklytė, Natalja Fatkulina Abstract Į skubiosios pagalbos skyrių kreipiasi vis daugiau pa­cientų, iš kurių 5-10 proc. reikalingos pilvo chirurgijos paslaugos. Patekę į skubiosios pagalbos skyrių, pacientai susidaro nuomonę apie toje ligoninėje teikiamų slaugos paslaugų kokybę. Slaugos kokybei nustatyti ir išmatuoti naudojama daugybė kokybės vertinimo modelių. Ko­kybė matuojama atsižvelgiant į jos vertinimo aspektus, iš kurių…