Emilė Vėbraitė, Inga Muntianaitė, Monika Kietė, Jurga Indriūnienė

Abstract

Tikslas − nustatyti tiriamųjų sveikatos raštingumo, fizi­nio aktyvumo ir streso lygį COVID-19 pandemijos metu bei ryšius tarp jų.

Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 123 respondentai (18 – 64 m. amžiaus). Tyrimas vyko nuo 2021 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. vasario mėn. Parengta anketa, kurią sudarė Europos sveikatos raštingumo klausimyno su­trumpinta forma (HLS-EU-Q16), Šiaurietiška fizinio aktyvumo klausimyno sutrumpinta forma (NPAQ short form), Suvokiamo streso skalė (10 item Perceived Stress Scale) ir kiti klausimai. Tyrimo duomenų apdorojimas, analizė ir skaičiavimas buvo atliktas naudojant Micro­soft Excel ir Rcommander programą. Buvo skaičiuojami gautų rezultatų vidurkiai, standartiniai nuokrypiai, me­dianos, mažiausios ir didžiausios reikšmės bei korelia­ciniai ryšiai.

Rezultatai. Apskaičiavus gautus tyrimo duomenis, pro­bleminis sveikatos raštingumas nustatytas 69 proc. res­pondentų. Fizinio aktyvumo normų nesiekia 48 proc. respondentų. Sveikatos raštingumo rezultatų vidurkiai statistiškai reikšmingai skiriasi (p = 0,007) tarp fizinio aktyvumo grupių, tačiau raštingumo lygis išlieka proble­minis abiejose grupėse. Apskaičiuoti koreliaciniai ryšiai parodė, kad yra silpna teigiama statistiškai reikšminga koreliacija (r = 0,283) tarp sveikatos raštingumo ir fizi­nio aktyvumo; silpnas neigiamas koreliacinis ryšys (r = -0,285) tarp sveikatos raštingumo ir suvokiamo streso bei silpnas neigiamas koreliacinis ryšys tarp fizinio ak­tyvumo ir suvokiamo streso (r = -0,277).

Išvados. PSO fizinio aktyvumo rekomendacijų neįvykdo 48 proc. respondentų, o suvokiamo streso lygis prilygsta vidutiniam. PSO fizinio aktyvumo rekomendacijas ati­tinkančių respondentų raštingumo lygis yra reikšmingai didesnis, negu šių rekomendacijų neatitinkančių asmenų. Visi tyrime skaičiuoti koreliaciniai ryšiai buvo statistiš­kai reikšmingi, tačiau silpni. Jie parodė, jog kuo dides­nis tiriamųjų sveikatos raštingumas, tuo didesnis fizinio aktyvumo lygis ir tuo mažesnis suvokiamo streso lygis; kuo didesnis fizinis aktyvumas, tuo mažesnis suvokiamo streso lygis.

Keyword(s): sveikatos raštingumas, fizinis aktyvumas, suvokiamas stresas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.051
Full Text: PDF

Back