Violeta Ožeraitienė, Žydrūnė Kisliūtė, Virginija Gaigalaitė

Abstract

Darbo tikslas: ištirti ir nustatyti slaugytojų streso įvei­kos strategijas ir jų sąsajas su slaugytojų asmeninais bruožais.

Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 90 respon­denčių moterų slaugytojų, dirbančių vienos Vilniaus miesto ligoninės terapijos, chirurgijos ir reanimaci­jos/intensyvios terapijos skyriuose, vidutinis amžius – 42,5±2,1 metai. Anketinės apklausos būdu surinkti sociodemografiniai duomenys. Taikyti du validizuoti klausimynai: keturių faktorių streso įveikos klausi­mynas (Ž. Grakauskas, G. Valickas, 2006) bei „Di­džiojo penketo asmenybės dimensijos“ skalė (Gold­berg et al., 1999). Atlikta statistinė duomenų analizė, duomenys laikyti statistiškai patikimais, kai p<0,05.

Išvados. Slaugytojos, dirbančios įvairaus profilio sky­riuose, dažniau rinkosi aktyvias (socialinės paramos ir problemų sprendimo) nei pasyvias (emocinės iš­krovos ir vengimo) streso įveikos strategijas. Visos slaugytojos beveik vienodai ir dažnai pasižymėjo adaptyviais sąmoningumo, ekstraversijos ir sutaria­mumo (nuoširdumo) charakterio bruožais. Chirurgijos ir reanimacijos/intensyvios terapijos skyrių dirban­čiosios dažniau pasižymėjo ekstraversija ir sąmo­ningumu, o neuroziškumas būdingesnis terapijos ir reanimacijos/intensyvios terapijos skyrių dirbančio­sioms. Sutariamumu (nuoširdumu) dažniau pasižy­mėjo terapijos profilio slaugytojos. Visuose skyriuose dirbančios adaptyviais charakterio bruožais pasižy­minčios slaugytojos naudojo aktyvias streso įveikos strategijas. Chirurgijos ir reanimacijos/intensyvios terapijos skyrių slaugytojos, kurios labiau pasižymėjo ryškia ekstraversija, o terapijos skyrių slaugytojos su labiau išryškėjusiu nuoširdumu dažniau rinkosi su socialine parama ir problemų sprendimu susijusias streso įveikos strategijas. Terapijos ir chirurgijos sky­riuose dirbančios slaugytojos, pasižyminčios stipriu neuroziškumu, dažniau rinkosi pasyvią emocijų „iš­ventiliavimo“ strategiją.

Keyword(s): slaugytojai, charakterio bruožai, stresas, įveikos strategija, sąsajos.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.063
Full TextPDF

Back