Asta Mastavičiūtė, Dorė Orentaitė, Ernesta Bernatonytė, Eglė Sadauskaitė-Pėlikienė

Abstract

Įvadas. Senyvo amžiaus asmenys dažnai patiria griuvi­mus, kurie blogina jų funkcinę, emocinę ir socialinę bū­klę, gyvenimo kokybę. Dalies griuvimų ir jų sukeliamų traumų galima išvengti.

Tikslas. Apžvelgti 2022 metais atnaujintas senyvo am­žiaus asmenų griuvimo prevencijos ir valdymo gaires, skirtas sveikatos priežiūros specialistams.

Rekomendacijos. Įvertinus griuvimo riziką ir konkrečią klinikinę situaciją, rekomenduojama taikyti intervencijas (funkcinės būklės gerinimą; ligų, sukeliančių griuvimus, gydymą; vartojamų medikamentų įvertinimą ir jų korek­ciją; mitybos korekciją; aplinkos pritaikymą; regėjimo ir klausos korekciją, griuvimo baimės mažinimą).

Išvados. Didėjantis senyvo amžiaus asmenų griuvimų dažnis tampa svarbiu griuvimo prevencijos aspektu. Nau­jose gairėse akcentuojamas į asmenį orientuotas požiū­ris, individualių griuvimo rizikos veiksnių nustatymas, griuvimo rizikos mažinimas.

Keyword(s): griuvimas, trauma, senyvo amžiaus asmenys, gairės, rekomendacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.054
Full Text: PDF

Back