Donatas Austys, Viltė Jonynaitė, Salvinija Bendikaitė, Marija Jakubauskienė, Rimantas Stukas

Abstract

Įvadas. 2014 metais Lietuvoje pradėta institucinės glo­bos pertvarka, kuria siekiama institucinę globą pakeisti neįgaliesiems skirtomis paslaugomis, teikiamomis ben­druomenėse, taip prisitaikant prie neįgaliųjų poreikių. Šio tyrimo tikslas – įvertinti psichosocialinę negalią turinčių asmenų artimųjų nuomonę apie neįgaliesiems teikiamų socialinių paslaugų atitikimą neįgaliųjų poreikius.

Medžiaga ir metodai. 2016 ir 2019 metais atlikti du pa­plitimo tyrimai, kurių tikslinė grupė buvo psichikos ir elgesio sutrikimų sukeliamą negalią turinčių asmenų ar­timieji Lietuvoje. Atitinkamai dalyvavo 334 ir 391 psi­chikos negalią turinčių asmenų artimieji. Nuomonė apie neįgaliesiems teikiamų socialinių paslaugų atitikimą ne­įgaliųjų poreikius vertinta taikant anoniminės anketinės apklausos metodą. Respondentų nuomonė apie paslaugas vertinta atsižvelgiant į tiriamųjų socialines ir demogra­fines charakteristikas.

Rezultatai. Dauguma (73,5%) tyrimo dalyvių abiejų ap­klausų metu nurodė, jog geriausiai neįgaliųjų poreikiai tenkinami dienos užimtumo centruose. Taip dažniau manė žemesnį išsimokslinimą įgiję asmenys (68,2% prieš 78,4%, p=0,003). Didesnė aukštesnį išsimokslinimą įgi­jusių respondentų dalis manė, jog neįgaliųjų poreikiai geriausiai tenkinami grupinio (savarankiško) gyvenimo namuose (19,9% prieš 11,2%, p=0,002). Respondentai, gyvenantys didmiesčiuose, moterys, įgiję aukštesnį iš­simokslinimą, neįgaliųjų tėvai, dažniau manė, jog ge­riausiai neįgaliųjų poreikius atitinka laikinojo atokvėpio paslaugos (atitinkamai, 37,4% prieš 26,8%, 31,0% prieš 14,0%, 36,1% prieš 21,3%, 30,3% prieš 20,0%, p<0,05). Respondentų amžius, užimtumas, šeiminė padėtis, gy­venamosios vietos tipas, pajamos bei negalią turinčių artimųjų lytis nebuvo susiję su nuomonės apie paslaugų atitikimą neįgaliųjų poreikius skirtumais (p>0,05).

Išvados. Trys ketvirtadaliai psichikos negalią turinčių as­menų artimųjų manė, kad geriausiai jų neįgalių artimųjų poreikiai atliepiami dienos užimtumo centruose, tačiau nuomonės skirtumai skirtingose respondentų socialinėse ir demografinėse grupėse gali būti susiję su paslaugų prieinamumo bei informuotumo apie teikiamas paslau­gas ypatumais.

Keyword(s): psichikos ir elgesio sutrikimai, negalia, artimieji, deinstitucionalizacija, bendruomenės paslaugos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.046
Full Text: PDF

Back