Linas Šablinskas, Gintautas Cibulskas

Abstract

Tikslas – įvertinti pirminių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų požiūrį į strateginio valdymo elementų ir veiklos rodiklių sąsajas.

Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2016 metais, taikant kiekybinį (anketinė apklausa) ir kokybinį (pusiau struktūruoto interviu metodas) tyrimo metodus. Anketinė apklausa taikyta apklausti dviejų skirtingo tipo pirminių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Remiantis apklausos duomenimis, parengti interviu klausimai tų pačių sveikatos priežiūros įstaigų vadovams. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS 22.0 statistinės analizės paketą, grafikų ir lentelių kūrimui buvo naudojama Microsoft Excel 2010.

Rezultatai ir išvados. Sveikatos priežiūros darbuotojų ir vadovų nuomonės vertinimo rezultatai atskleidė, kad įstaigos darbuotojų įtraukimas į strateginio valdymo element formavimą ir informuotumas strateginių siekių kontekste turi didelės įtakos pirminių sveikatos priežiūros įstaigų pacientų skaičiaus mažėjimo arba didėjimo rodikliams. Aiškus darbuotojų užduočių išgryninimas strateginių siekių kontekste, savo svarbos siekiant strateginių tikslų pajauta, realizuojant įstaigos misiją, taip pat turi įtakos pirminių sveikatos priežiūros įstaigų pacientų skaičiaus mažėjimo arba didėjimo rodikliams. Didžiausią įtaką, darbuotojų ir vadovų nuomone, šiems veiklos rodikliams daro šeimos gydytojai. Darbuotojų įtraukimas į strateginių valdymo elementų kūrimą turi didelės įtakos minėtų veiklos rodiklių augimui.

Keyword(s): pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, sveikatos priežiūros darbuotojai, strateginio valdymo elementai, veiklos rodikliai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.127
Full TextPDF

Back