Dalė Smaidžiūnienė, Irmida Čekavičiūtė, Viktorija Jarašiūtė

Abstract

Intensyviai slaugomų pacientų komfortas ar diskomfortas yra svarbus paciento patirties gydymo įstaigoje veiksnys, reikšmingas vertinant gydymo bei slaugos kokybę. Ty­rimo tikslas − įvertinti pacientų, kuriems taikoma in­tensyvioji slauga, komfortą. Tyrimui atlikti naudotas K. Kolcaba sukurtas „Bendrasis komforto klausimynas“.

Tyrimo dalyviai. III ir IV kurso bendrosios praktikos slaugos studijų studentai profesinės praktikos metu įver­tino 44 pacientų, besigydančių reanimacijos ir intensyvio­sios terapijos skyriuose, komforto atvejus. 82 studentai atsakė į klausimyno autorių pateiktą atvirą klausimą, į kurį atsakymai analizuoti atliekant turinio (content) ana­lizę. Nustatyta, kad dažniausiai intensyviai slaugomų pacientų komfortas buvo vidutiniškas. Iš tyrimo galime daryti prielaidas, kad nei vieno intensyviai slaugomo paciento komfortas nebuvo labai aukštas. Aukščiausiai buvo vertinama tai, kad pacientas turi kuo pasikliauti, kai jam to reikia; komfortabili kambario temperatūra reani­macijos skyriuose. Didžiausią diskomfortą kėlė pacientų priklausomybė nuo kitų asmenų, o intensyviai slaugomų − baimė dėl ateities, šalutiniai garsai, kurie trukdo ilsė­tis, gydytojo paramos trūkumas ir negalėjimas kontro­liuoti situacijos. Būsimųjų slaugytojų požiūriu, pacientų komfortą pagerintų didesnis dėmesingumas paciento poreikiams, paciento perspėjimas ir informavimas prieš procedūras, artimųjų įtraukimas, aplinkos pritaikymas paciento poreikiams, geresnis darbo organizavimas, ma­žesni slaugytojų darbo krūviai bei organizacijų kultūra, skatinanti pagarbą pacientui.

Keyword(s): komfortas, intensyvioji terapija, slauga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.287
Full Text: PDF

Back