Alma Gaupšienė, Agata Semionovienė, Rimantas Stukas, Alina Liepinaitienė, Almeda Kučinskienė, Natalja Istomina

Abstract

Moterų sveikatos raštingumas yra viena iš aktualių šiuo­laikinės akušerijos temų. Nuolat didėjant nėščiųjų mo­kymo vietoms ir galimybėms, ryškėja aktuali moterų sveikatos raštingumo problema. Moterys mokomos ir informuojamos apie pasiruošimą gimdymui, žindymui, naujagimio priežiūrai, tačiau mokymų, susijusių su mo­terų bendruoju sveikatos raštingumu, atsižvelgiant į jų fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, mitybos ypaty­bes, Lietuvoje nėra. Moterų sveikatos raštingumas ir jo sąsajos su mityba Lietuvoje nėra aiškiai suprantamos moterims, o sveikatos priežiūros specialistai, pas ku­riuos lankosi nėščiosios, dėl vizito laiko stokos negali jų išsamiai informuoti apie sveikatą ir sveiką gyvenseną nėštumo metu.

Tikslas – išanalizuoti nėščiųjų sveikatos raštingumą ir jo sąsajas su mityba.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kiekybinis tyrimas anoniminės anketinės apklausos būdu. Tyrimo imtį su­darė 500 moterų. Apklausai naudotas Europos sveikatos raštingumo tyrimo klausimynas (HLS-EU-Q47). Tyrimo duomenys analizuoti remiantis statistine duomenų ana­lize. Tyrime naudojami statistiniai metodai: vidurkis, standartinis nuokrypis, Student t, One-way ANOVA, Re­peated measures ANOVA, Chi-square testas, Pearson arba Spearman koreliacinė analizė.

Rezultatai ir aptarimas. Tyrimas parodė, kad sveikatos raštingumo sritys – ligų prevencija, sveikatos stiprinimas, išskyrus sveikatos priežiūros bei informacijos apdorojimo indeksus (gauti, suprasti, įvertinti, pritaikyti), pateko į pakankamo (puikaus) sveikatos raštingumo kategoriją, apytiksliai 1,5 karto rečiau pateko į per daug svorio nėš­tumo metu priaugusių kategoriją (skirtumai statistiškai reikšmingi, p<0,001; p<0,05; p<0,05). Nustatyta, jog motinos, pagal visus tris sveikatos sričių raštingumo in­deksus ir bendrąjį sveikatos raštingumo indeksą pateku­sios į pakankamo (puikaus) sveikatos raštingumo kate­gorijas, daug rečiau turėjo antsvorio ar buvo nutukusios prieš nėštumą (skirtumai statistiškai reikšmingi: p<0,01, p<0,001, p<0,001, p<0,001).

Išvados. 1.Moterų sveikatos raštingumas susijęs su jų mityba. 2. Respondentės, kurių sveikatos raštingumas (pagal ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo indeksus bei bendrą sveikatos raštingumo indeksą) buvo pakan­kamas (puikus), lyginant su tomis, kurių jis neadekva­tus (probleminis), dažniau pažymėjo, kad valgė daugiau kaip du ar tris kartus per dieną prieš nėštumą (skirtumai statistiškai reikšmingi, p<0,001). 3.Pakankamu (puikiu) sveikatos raštingumu pasižyminčios moterys dažniau nurodė priaugusios nėštumo metu normaliai kūno svo­rio, lyginant su neadekvataus (probleminio) sveikatos raštingumo moterimis.

Keyword(s): moterų raštingumas, mityba, nėštumas, nėščioji, sąsajos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.054
Full Text: PDF

Back