Adomas Danilevičius, Viktorija Kielė, Rita Urbanavičė

Santrauka

Komandinis darbas įvardijamas kaip viena iš priemonių, prisidedančių prie klaidų skaičiaus mažinimo. Koman­dinio darbo iššūkiai neaplenkia ir akių operacijas atlie­kančių komandų, tačiau mokslinių tyrimų, analizuojančių komandinio darbo iššūkius ir sėkmės veiksnius, pasi­gendama tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir palyginti komandų patiria­mus iššūkius atliekant akių operacijas viešojoje ligoninėje ir privačioje gydymo įstaigoje bei nustatyti komandų darbo pokyčius COVID-19 pandemijos metu. Analizės duomenims surinkti pusiau struktūruoto interviu būdu 2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėn. buvo apklaus­tos 3 chirurginės komandos (1 – privataus, 2 – viešojo sektoriaus). Iš viso apklausta 14 dalyvių (1 vyras ir 13 moterų; 3 gyd. oftalmologai, 3 gyd. anesteziologai rea­nimatologai, 3 operacinės slaugytojai, 2 operacinės slau­gytojo padėjėjai, 3 anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai. 2 komandas sudarė 5, vieną – 4 nariai.

Kokybinio tyrimo dalyviai įvardijo pagrindinius iššū­kius, kylančius jų operacinei komandai akių ligų ope­racijų metu ir svarbiausius komandinio darbo sėkmės veiksnius, pasidalijo savo nuomone apie privataus ir viešojo sektoriaus gydymo įstaigų skirtumus, nurodė, kokią įtaką jų įprastinėms užduotims turėjo COVID-19 pandemija.

Išvados. Kitose srityse taikomi komandinio darbo sė­kmės veiksnių modeliai gali būti pasitelkti į akių ligų operacijas atliekančių komandų tarpusavio komunika­cijos ir bendradarbiavimo bei atmosferos subkategori­jas patenkantiems sėkmės veiksniams stiprinti. Abiejų tipų įstaigose susiduriama su dideliu krūviu, patirties stoka, komunikacijos ar nenumatytų atvejų sunkumais bei pasigendama administracijos dėmesio komandinio darbo stiprinimui, tačiau viešajai gydymo įstaigai tenka sudėtingesnės būklės pacientai, todėl patiriama daugiau iššūkių, susijusių su paciento gydymu. COVID-19 pan­demijos metu įvykę pokyčiai buvo susiję su darbo krūvio pasikeitimu, papildomu apsauginių priemonių naudojimu ir įprastinių „gyvų“ susirinkimų skaitmenizacija.

Raktiniai žodžiai: akių ligos, iššūkiai, komandinis darbas, operacinė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.067
Pilnas tekstasPDF

Back