Ignas Šarupičius, Vilius Sausdravas, Rima Viliūnienė

Abstract

Tyrimo tikslas. Ištirti, kaip pilnamečiai jaunuoliai ver­tina savo išvaizdą ir kokie išvaizdos bruožai jiems kelia didžiausią susirūpinimą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2022 m. kovo – balandžio mėn. buvo atliktas anoniminis internetinis anketinis ty­rimas. Tyrimo metu apklausti 292 respondentai. Anketa buvo sudaryta iš 19 klausimų. Apklaustieji − pilname­čiai jaunuoliai, gyvenantys Lietuvoje, 18 – 29 metų amžiaus grupės. Požiūrio į savo išvaizdą vertinimui ir nepasitenkinimą keliančių bruožų vertinimui buvo pasitelktas Atrankos kosmetinėms procedūroms klau­simynas (angl. Cosmetic Procedure Screening Ques­tionnaire, COPS), skirtas įtarti galimą dismorfinį kūno sutrikimą.

Tyrimo rezultatai. Tyrimo dalyvių COPS skalės re­zultatų mediana buvo 27 (IQR – 22). 70 anketų (23,97 proc.) COPS įverčiai siekė 40 ir daugiau balų. Daž­niausiai respondentų įvardijami susirūpinimą keliantys išvaizdos ir kūno bruožai (ypatumai) buvo odos būklė (48,63 proc.; n=142); veido ir jo dalių (išskyrus nosies) forma ar būklė (32,88 proc.; n=96); pilvo, juosmens forma ar apimtis (31,51 proc.; n=92); nosies forma (28,77 proc.; n=84). Respondentai, ku­rių COPS įvertis buvo didesnis nei 40 ar mažesnis nei 10, nurodė panašius dažniausiai susirūpinimą keliančius bruožus.

Išvados. Tyrimas parodė, kad 18 – 20 metų asmenys mažiausiai patenkinti savo išvaizda, o beveik ketvirtadalis jaunuolių gali turėti dismorfinį kūno sutrikimą. Moterys labiau linkusios neigiamai vertinti savo išvaizdą. Jaunuolių požiūris į savo kūną priklauso nuo amžiaus – vyresni asmenys jaučia mažesnį susirūpinimą dėl savo išvaizdos, nei jaunesni. Dažniausiai jaunuoliams susirūpinimą keliantis ypatumas – odos būklė.

Keyword(s): COPS, išvaizda, odos būklė, kūno dismorfinis sutrikimas, veido forma.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.219
Full Text: PDF

Back