Daiva Baltaduonienė, Indrė Ramanauskaitė, Viktorija Kaktienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė

Abstract

Galvos smegenų insultas šiuo metu yra viena pagrin­dinių negalios ir mirties priežasčių visame pasaulyje. Asmenys, išgyvenę insultą, patiria funkcinių sutrikimų, socialinių ir asmeninių santykių sunkumų, bloginančių gyvenimo kokybę [1].

Tyrimo tikslas – įvertinti interaktyvios reabilitacijos prie­monės poveikį galvos smegenų insultą patyrusių asmenų savarankiškumui ir rankos funkciniams judesiams.

Tyrimo metodai. Atliktas kiekybinis tyrimas. Tyrime da­lyvavo 20 asmenų, kuriems buvo pirmą kartą diagnozuo­tas išeminis galvos smegenų insultas. Tiriamieji tikslinės atrankos būdu atsitiktinai buvo suskirstyti į 2 tiriamąsias grupes: I grupei buvo taikomi įprastiniai ergoterapijos (ET) užsiėmimai, o II grupei – įprastiniai ET užsiėmimai su RAPAEL išmaniąja lenta.

Tyrimo rezultatai. Abiejų grupių tiriamųjų dešinės ir kai­rės rankų plaštakų raumenų jėga po tyrimo reikšmingai padidėjo. Lyginant dešinės rankos plaštakos raumenų jėgos duomenis tarp grupių, buvo nustatytas statistiš­kai reikšmingas skirtumas. Abiejose grupėse tiek deši­nės, tiek kairės rankos motorinė funkcija reikšmingai pagerėjo, tačiau nebuvo nustatyta reikšmingo skirtumo, lyginant rezultatus tarp grupių. I ir II grupės asmenų savarankiškumas po tyrimo padidėjo ir buvo nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas, lyginant rezultatus tarp grupių.

Keyword(s): insultas, viršutinės galūnės funkcija, savarankiškumas, interaktyvi reabilitacija, ergoterapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.266
Full Text: PDF

Back