Gustė Čėsnaitė, Germanas Marinskis

Abstract

Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslines publikacijas apie implantuojamų elektrokar­diogramos registravimo prie­taisų panaudojimą sinkopių diagnostikai ir palyginti jų diagnostinį efektyvumą su tra­dicine sinkopių diagnostika.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Mokslinės literatūros paieška atlikta duomenų bazėse Pu­bMed, Science Direct, Coh­rane Library, specializuotoje informacijos paieškos siste­moje Google Scholar. Paieškai buvo naudojami raktiniai žo­džiai anglų kalba ir jų kombi­nacijos: implantuojamas elek­trokardiogramos registravimo prietaisas (angl. implantable loop recorder), sinkopė (angl. syncope), diagnostika (angl. diagnostics), aritmija (angl. arrhythmia). Buvo atrinkti aktualiausi moksliniai straips­niai, parašyti anglų kalba, ati­tinkantys tyrimo tikslą, ir jų šaltiniai.

Išvados. Pacientams, patirian­tiems nepaaiškinamus sinko­pės epizodus, ankstyvas im­plantuojamų elektrokardiogramos registravimo prietaisų panaudojimas leidžia nustatyti didesnį diagnozių skaičių.

Keyword(s): implantuojamas elektrokardiogramos registravimo prietaisas, sinkopė, diagnostika, aritmija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.146
Full Text: PDF

Back