DALY INDEKSO INTERPRETACIJA IR PRAKTINIS PANAUDOJIMAS

Ignas Mickevičius, Vykintas Pliavga, Abdula Varoneckas, Dalius Sakavičius, Marijus Leketas Abstract Nacionalinės valdžios institucijos turi nustatyti sveika­tos tyrimų prioritetus ir priimti sprendimus dėl inves­ticijų į sveikatos sistemas ir sveikatos priežiūros prie­mones. Visuomenės sveikatos intervencijomis siekiama sumažinti gyventojų ligų naštą ir pagerinti gyvenimo kokybę. DALY yra priemonė kiekybiškai įvertinti ligų naštą, išreikštą populiacijoje prarastų metų dėl…

TĖVŲ, AUGINANČIŲ PROTO NEGALIĄ TURINTĮ VAIKĄ, SANTYKIŲ SU SVEIKATOS SPECIALISTAIS PATIRTIS

Justas Akavickas Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų, auginančių proto negalią turintį vaiką, santykių su sveikatos specialistais patirtį. Metodika. Tyrimo metu apklausti 82 tėvai, auginantys proto negalią turinčius vaikus. Atsako dažnis 68,3 proc. Gauti duomenys buvo apdoroti ir analizuoti naudojant statistinių duomenų paketą SPSS 22. Skirtumas tarp kintamųjų, pasirinkus reikšmingumo lygmenį α=0,05, laikomas statistiškai reikšmingu…

VISUOMENĖS VAISTINĖSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS MIESTO GYVENTOJAMS COVID-19 KARANTINO METU

Ingrida Romaškaitė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė Abstract Pasaulyje kilus COVID-19 pandemijai, Lietuvos Respu­blikos Vyriausybė 2020 kovo 14 d. paskelbė karantiną valstybės mastu [7]. Dėl socialinio atsiribojimo, rizikos užsikrėsti COVID-19 ir galimų kliūčių naudotis sveika­tos priežiūros paslaugomis, galėjo kilti kokybiškos far­macinės paslaugos gavimo problemų judėjimo negalią turintiems gyventojams. Tyrimu siekta atskleisti visuome­nės vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą…