Viktorija Piščalkienė, Rasa Juozapavičienė, Julius Dovydaitis

Abstract

Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, nuo kurios racionalaus sprendimo priklauso ne tik profe­sinio, bet ir asmeninio gyvenimo sėkmė. Profesijos pasi­rinkimą pagrindžiančios teorijos yra mažai analizuotos ir tyrinėtos Lietuvoje. Jos netaikomos ir analizuojant mo­tyvaciją, susijusią su slaugytojo profesijos pasirinkimu ir karjeros planavimu.

Tyrimo tikslas – atskleisti bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvus. Tyrime dalyvavo Kauno kolegijos bendrosios praktikos slaugos (N=130) studijų programos studentai. Tyrimo metodas – nestruktūruota apklausa raštu. Bendrosios praktikos slaugos studentams buvo pateiktas atviro tipo klausimas „Kas lėmė Jūsų ap­sisprendimą studijuoti slaugą?“ Atviro tipo klausimas skatino studentus reikšti savo mintis platesniu kontekstu, nesusieti jų profesijos motyvų su konkrečiais atsakymų variantais. Tyrimui atlikti buvo naudojama internetinė Google forma. Tiriamieji savo nuomonę ir atsakymus pateikė raštu. Tyrimas anoniminis, nebuvo renkami jokie asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elek­troninis paštas ar pan. Duomenys apdoroti kokybinės turinio analizės metodu, išskiriant su tiriamu fenomenu susijusias kategorijas ir subkategorijas. Kokybinė turinio analizė sudarė galimybę atskleisti bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentų profesijos pasirin­kimo motyvus.

Tyrimas atskleidė, kad bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai studijas rinkosi sąlygoti motyvų, apibrėžiančių teorines profesijos pasirinkimo prielaidas. Buvo nustatyti išoriniai ir vidiniai motyva­ciniai veiksniai, turėję įtakos slaugos studijų programos pasirinkimui. Pastebėtina, kad net keturios bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvų sritys buvo kryptingos. Šios sritys įvardytos šiomis kategorijomis: „Motyvai, susiję su psichologiniais veiksniais“, „Moty­vai, susiję su asmeniniais veiksniais“, „Motyvai, susiję su profesiniais veiksniais“ ir „Motyvai, susiję su socialinės aplinkos veiksniais“. Viena kategorija buvo įvardyta kaip „Motyvai, susiję su studijų pasirinkimo nekryptingumu“.

Keyword(s): profesijos pasirinkimas, motyvai, bendrosios praktikos slaugos studentai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.261
Full Text: PDF

Back