Olga Ubartienė, Genė Šurkienė

Abstract

Sveikatos raštingumas – svarbi visuomenės sveikatos sritis. Nepakankamas sveikatos raštingumo lygis gali lemti paauglių žalingą elgesį, turintį neigiamos įtakos jų sveikatai, todėl svarbu plėtoti ir vertinti visuomenės sveikatos intervencijas, kurios galėtų skatinti geresnį paauglių ir jaunų žmonių sveikatos informacijos supratimą ir jos panaudojimą. Tyrimo tikslas – nustatyti 11-12 (III-IV gimnazijos) klasių mokinių alkoholio vartojimo ir sveikatos raštingumo sąsajas. Tyrimo metodai. Anoniminės anketinės apklausos metodu buvo apklausti 1038 Lietuvos mokyklų 11-12 (III-IV gimnazijos) klasių mokiniai. Sveikatos raštingumo lygiui įvertinti buvo naudojamas HLS-EU-Q47 išsamus 47 klausimų sveikatos raštingumo klausimynas, išverstas į lietuvių kalbą. Kita anketos dalis sudaryta iš socialinių-demografinių klausimų bei klausimų apie alkoholio vartojimą. Statistinė analizė buvo atlikta naudojant statistinių duomenų apdorojimo programas SPSS, Microsoft Excel ir WinPepi. Kategorinių duomenų analizei buvo naudojamas χ2 kriterijus ir Fisher palyginimo testas. Dviems nepriklausomoms ranginėms imtims buvo naudotas Mann-Whitney U testas, o kelioms nepriklausomoms ranginėms imtims – Kruskal-Wallis testas. Ryšiams tarp ranginių kintamųjų nustatyti buvo naudojamas Spearman koreliacijos koeficientas (rs). Rezultatai. Daugiau kaip pusės (53,3 proc.) mokinių sveikatos raštingumo lygis buvo pakankamas arba puikus, o kas 10 mokinio – neadekvatus. Berniukų ir 11 (III gimnazijos) klasių mokinių sveikatos raštingumas blogesnis, nei mergaičių (p<0.001) ir 12 (IV gimnazijos) klasių mokinių (p<0.001). Beveik pusė mokinių vartojo alkoholį reguliariai (48,8 proc.), kelis kartus per metus alkoholį vartojo apie trečdalis mokinių (30,7 proc.), penktadalis (20,5 proc.) mokinių atsakė, kad niekada nevartoja alkoholio. Alkoholį vartojančių vaikinų daugiau nei merginų (p<0.001). Nustatytos sąsajos tarp mokinių alkoholio vartojimo dažnumo ir sveikatos raštingumo. Dažniau alkoholį vartojančių mokinių sveikatos raštingumo lygis buvo žemesnis (rs=0,751, p<0,001).

Keyword(s): sveikatos raštingumas, alkoholio vartojimas, paaugliai, mokiniai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.028
Full TextPDF

Back