Darius Jucys, Birutė Paulikienė

Abstract

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų Žalos privalo­mojo sveikatos draudimo fondo biudžetui samprata tiek moksliniu tiek praktiniu lygmeniu aptariama labai retai. Dėl sudėtingos apmokėjimo už asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoms sistemos, mišraus pobūdžio – sutartinių ir administracinių san­tykių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveika­tos priežiūros įstaigų, praktikoje yra problematiškas objektyvios Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymas. Šiame straipsnyje, re­miantis teisės aktų nuostatomis, teismų praktikos ana­lize, siekiama pateikti Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondui sampratos koncepciją.

Keyword(s): privalomasis sveikatos draudimo fondo biudžetas, žala, asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
DOI10.5200/sm-hs.2018.103
Full TextPDF

Back