Rita Urbanavičė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Donatas Austys, Natalja Istomina

Abstract

Įvadas. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją Europoje ir tai, kad Lietuvoje pastaruoju metu ženkliai padidėjo pa­cientų kultūrinė įvairovė, svarbu įvertinti tarpkultūrinio bendravimo ypatumus bei ugdyti slaugytojų kultūrinę kompetenciją siekiant prieinamų ir kokybiškų sveika­tos priežiūros paslaugų. Iki šiol lietuvių kalba nebuvo parengta šiuolaikiškų priemonių, leidžiančių įvertinti slaugytojų kultūrines kompetencijas dirbant su kitų kul­tūrų žmonėmis. Šio tyrimo tikslas – tarpkultūrinio ben­dravimo kompetencijos vertinimo skalės sukūrimas ir jos patikimumo nustatymas.

Medžiaga ir metodai. Remiantis literatūros analize, pa­rengta skalė, skirta tarpkultūrinio bendravimo kompe­tencijos vertinimui. Atliktas psichometrinis jos tyrimas, kuriame dviejų apklausų metu dalyvavo 37 slaugytojai, teikę sveikatos priežiūros paslaugas prieglobsčio prašy­tojams ar pabėgėliams.

Rezultatai. Teiginių tarpusavio suderinamumo koefici­entas (Cronbach’s Alpha) pirmos apklausos metu buvo 0,853, antros apklausos metu – 0,821. Pirmos ir antros apklausos metu pateikti respondentų atsakymai į šios grupės teiginius statistiškai reikšmingai koreliavo (p < 0,05), koreliacijos koeficientas įvairavo nuo 0,615 iki 0,713. Lyginant tyrimo dalyvių pasiskirstymą pirmo­sios ir antrosios apklausos metu pagal sutikimo su tei­giniais sutapimą ir socialinius bei demografinius veiks­nius, reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta (p > 0,05).

Išvada. Parengtą tarpkultūrinio bendravimo kompeten­cijos vertinimo skalę galima naudoti tiriant slaugytojų kultūrinę kompetenciją ir į pacientą orientuotą bendra­vimą su prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais.

Keyword(s): slaugytojai, tarpkultūrinis bendravimas, kultūrinė kompetencija, migrantai, instrumento pagrįstumas ir patikimumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.066
Full Text: PDF

Back