SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ RYŠIŲ SU ARTIMAISIAIS PROBLEMOS COVID-19 PANDEMIJOS METU

Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Reda Navikienė Abstract COVID-19 pandemijos metu didelį nerimą ir psicholo­ginę įtampą patiria senyvo amžiaus žmonės − socialinės globos namų gyventojai, jų artimieji bei jiems paslaugas teikiantys specialistai. Pandemijos sąlygomis darbas so­cialinės globos įstaigose organizuojamas vadovaujantis reglamentais, ribojančiais judėjimą ir bendravimą. Vie­nas iš socialinės globos įstaigos socialinių darbuotojų uždavinių − skatinti šeimos…

KOMPLEKSINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ PAAUGLIŲ FUNKCINĖS VEIKLOS KAITA, TAIKANT ŠOKAMOJO FOLKLORO PROGRAMĄ

Laimutė Samsonienė, Solveiga Zvicevičienė, Monika Lučiūnienė Abstract Žmogaus funkcinė veikla yra integralus daugiamatis komponentas, apibūdinamas kaip veiksmai, kuriuos asmuo atlieka savarankiškai ir motyvuotai, siekdamas prasmingos asmeninės gerovės. Atvejo tyrimo tikslas – atskleisti kompleksinę (sunkią) negalią turinčių paauglių judesių dinamikos ir socialinių santykių kaitą, taikant šokamojo folkloro programą. Tyrimas atliktas miesto specialiojoje mokykloje nuo 2020-10-01 iki…