IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINĖS MOTYVACIJOS IR PASITENKINIMO DARBU ANALIZĖ

Rasa Stundžienė, Alma Gaupšienė, Liudmila Tereško Abstract Išplėstinės praktikos slaugytojų dalyvavimas komandi­niame darbe leidžia racionaliai planuoti darbo krūvius, gerina paslaugų kokybę. Tik gerai motyvuotas ir darbu patenkintas slaugytojas gali užtikrinti visapusiškai ko­kybišką slaugą. Tyrimo tikslas − išanalizuoti išplėstinės praktikos slau­gytojų profesinę motyvaciją ir pasitenkinimą darbu. Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę apklausą, kuri…