KONFLIKTŲ VALDYMAS DAUGIAPROFILINĖJE LIGONINĖJE: PERSONALO NUOMONĖ

Marija Kudrevičiūtė, Mindaugas Stankūnas Abstract Tyrimo tikslas. Ištirti Lietuvos daugiaprofilinės ligo­ninės N klinikos darbuotojų nuomonę apie konfliktų valdymą. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2014 m. anoni­minės anketos apklausos būdu. Atsitiktinai apklausti 98 tiriamieji, dirbantys Lietuvos daugiaprofilinėje ligoninėje, N klinikoje. Naudotas Tomo-Kilmano (Thomas–Kilmann) konflikto sprendimo būdo ins­trumentas. Kokybinių požymių tarpusavio priklau­somumui vertinti taikytas chi kvadrato (χ2) kriterijus.…