JAV ILGAAMŽIŲ SVEIKO SENĖJIMO PRAKTIKOS TAIKYMO GALIMYBĖS SVEIKOS ILGAAMŽYSTĖS PLĖTRAI LIETUVOJE

Inga Cibulskaitė, Faustas Stepukonis Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos ilgaamžių sveiko senėjimo veiksnius, siekiant pritaikyti pažangią JAV il­gaamžių patirtį sveikos ilgaamžystės plėtrai Lietuvoje. Medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas. Duo­menys rinkti giluminio pusiau struktūruoto interviu me­todu. Interviu vykdyti 2020 m. lapkričio – 2021 m. sau­sio mėn. dalyvių gyvenamojoje vietoje arba nuotoliniu būdu. Tyrime dalyvavo…