Aldona Mikaliūkštienė, Lina Baltokaitė, Danutė Kalibatienė, Natalja Jerdiakova

Abstract

Darbo tikslas: išanalizuoti sveikatos priežiūros pas­laugų kokybę pacientų požiūriu Vilniaus miesto li­goninės kardiologijos centre.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Anketinė apklausa. Im­tis – 200 pacientų. Vertinti pacientų lūkesčiai ir įspū­džiai apie ligoninės kardiologijos centre teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant kompiu­terinės programos statistikos paketą „SPSS 13.0“ ir Microsoft Office Excel 2007 programą.

Rezultatai ir išvados. Apklaustieji aukštais balais vertino lūkesčius ligoninės atžvilgiu. Vyrų lūkesčiai materialinių vertybių, ligoninės patikimumo, darbuo­tojų jautrumo, pacientų saugumo ir darbuotojų em­patijos atžvilgiu buvo mažesni nei moterų (p<0,05). Apklaustųjų amžius reikšmingai teigiamai susijęs su lūkesčiais darbuotojų empatijos atžvilgiu ir visais įspūdžiais apie ligoninę. Aukštesnis išsilavinimas susijęs su mažesniais lūkesčiais ligoninės materia­linių vertybių, patikimumo ir darbuotojų jautrumo atžvilgiu ir prastesniais įspūdžiais apie materialines vertybes ir ligoninės darbuotojų jautrumą. Nustatytos koreliacijos (p<0,01) tarp tiriamųjų lūkesčių ligoni­nės atžvilgiu ir įspūdžių apie ligoninę, lūkesčiai buvo didesni nei įspūdžiai (p=0,0001).

Keyword(s): sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, paslaugų kokybės vertinimas, pacientų lūkesčiai, pacientų įspūdžiai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.056
Full TextPDF

Back