DAŽNIAUSI PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ LEMIANTYS VEIKSNIAI. PACIENTŲ POŽIŪRIS

Natalja Jerdiakova, Aldona Mikaliūkštienė, Julija Rabkovskaja, Ramūnė Žilinskienė, Jelena Kutkauskienė, Erika Davydenko Abstract Darbo tikslas – įvertinti pacientų požiūrį į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas. Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus miesto poliklinikoje. Atlikta pacientų apklausa. Apklausoje dalyvavo 187 pacientai. Tyrimui panaudota autorių parengta anketa. Vertinti tiriamųjų sociodemografiniai duomenys, paslaugų kokybei vertinti…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS KARDIOLOGIJOS CENTRE: PACIENTŲ POŽIŪRIS

Aldona Mikaliūkštienė, Lina Baltokaitė, Danutė Kalibatienė, Natalja Jerdiakova Abstract Darbo tikslas: išanalizuoti sveikatos priežiūros pas­laugų kokybę pacientų požiūriu Vilniaus miesto li­goninės kardiologijos centre. Tyrimo medžiaga ir metodai. Anketinė apklausa. Im­tis – 200 pacientų. Vertinti pacientų lūkesčiai ir įspū­džiai apie ligoninės kardiologijos centre teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant kompiu­terinės programos statistikos paketą…