Sonata Lodaitė, Monika Liugailaitė, Tomas Tamošuitis, Neringa Balčiūnienė

Abstract

Tikslas. Nustatyti sunkią galvos smegenų traumą pa­tyrusių pacientų, gydytų Neurochirurgijos intensy­vios terapijos skyriuje (toliau – NITS), ventiliacinės pneumonijos (toliau – VP) dažnį, jį lemiančius rizikos veiksnius, dažniausius sukėlėjus.
Tyrimo metodika. Atliktas retrospektyvinis tyrimas, į kurį įtraukta 110 pacientų, 2017-2018 m. laikotarpiu gydytų NITS dėl sunkios galvos smegenų traumos (GKS ≤8 balai), analizuoti jų ligos istorijų duome­nys. Tiriamieji suskirstyti į dvi grupes – VP diagno­zuota ir VP nepasireiškė. Analizuoti demografiniai pacientų duomenys, nustatyti veiksniai, lėmusieji VP išsivystymą, VP dažnis, dažniausi sukėlėjai bei hospitalizacijos NITS trukmė.
Rezultatai. VP išsivystė 33 pacientams, dažnis – 30 procentų. Nustatyti rizikos veiksniai yra ilgoka dirb­tinės plaučių ventiliacijos (toliau – DPV) trukmė (95 proc., PI 1,232-1,831, p=0,001), vyriškoji lytis (95 proc., PI 1,318-25,439, p=0,012) ir blogesnė sąmonės būklė (95 proc., PI 0,215-0,592, p=0,003). Iš paimtų pasėlių dažniausiai išauginta polimikrobinė flora ir nustatyti sukėlėjai, tarp kurių dažniausi buvo E. coli – 11 (33,3 proc.), S. aureus – 10 (30,3 proc.), K. pneu­moniae – 9 (27,3 proc.).
Išvados. VP dažnis tarp sunkią galvos smegenų traumą patyrusių pacientų yra 30 proc. Nustatyti ri­zikos veiksniai yra DPV trukmė, vyriškoji lytis ir bloga sąmonės būklė hospitalizacijos metu (5 balai ir mažiau). Atlikus ankstyvą tracheostomiją (iki 8 paros), VP išsivystymo dažnis reikšmingai retesnis, nei ją padarius vėliau. Dažniausi infekcijos sukėlėjai – E. coli, S. aureus, K. pneumoniae.

Keyword(s): ventiliacinė pneumonija, sunki galvos smegenų trauma, intensyvioji terapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.071
Full TextPDF

Back