Dovilė Dailidėnienė, Stanislav Sabaliauskas, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina

Abstract

COVID-19 pandemija kelia didelę grėsmę milijonams žmonių visame pasaulyje. Sveikatos priežiūros specia­listai yra svarbi grupė žmonių, kuriai pandemijos aplin­kybėmis tenka susidurti su daugybe iššūkių. Slaugytojų darbas susijęs su daugybe stresinių situacijų, tokių kaip pervargimas, naktinis darbas, spartus darbo tempas, atsa­komybė už paciento sveikatą ir kita. COVID-19 pande­mija kelia papildomus reikalavimus ir taip daug pastangų reikalaujančiai slaugytojo profesijai.

Remiantis užsienio mokslininkų atliktais tyrimais, sie­kiama išanalizuoti slaugytojų, dirbančių su COVID-19 in­fekcija sergančiais pacientais, psichoemocinius patyrimus. Kokius psichoemocinius pokyčius jaučia slaugytojai?

Tyrimo tikslas − išnagrinėti slaugytojų, dirbančių su COVID-19 infekcija sergančiais pacientais, psichoemo­cinius patyrimus.

Metodai. Pasirinktas tyrimo tipas – tiriamoji apžvalga. Mokslinės publikacijos buvo ieškomos PubMed bei Go­ogle Scholar duomenų bazėse. Taikant visus atrankos kriterijus pagal paieškos sąvokas, rasti 88 straipsniai. Pagal pavadinimus atrinktos 27 publikacijos, iš kurių 12 atmestos, kurių santraukų turinys neatitiko analizuoja­mos temos. Pašalintos skirtingose duomenų bazėse pa­sikartojančios publikacijos. Literatūros analizei atrinkti 5 moksliniai straipsniai.

Rezultatai. Atliktos tiriamosios apžvalgos metu išsiaiš­kinta, kad slaugytojai patiria ne tik psichologinį stresą, bet kenčia nuo psichologinio distreso, patiria baimės ir nerimo jausmą dėl nežinomybės. Dalis slaugytojų kenčia nuo miego sutrikimų. Analizuojant mokslines publika­cijas pastebėta, kad išlieka didelis poreikis tokių tyrimų ir ateityje, siekiant išsaugoti sveikatos priežiūros speci­alistų psichoemocinę gerovę.

Keyword(s): Covid-19 pandemija, psichoemocinė būklė, slaugytojai, psichinė sveikata.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.075
Full TextPDF

Back