Ugnė Dobrovolskytė, Monika Kairytė, Vilda Baliulienė, Augustė Elijošiūtė

Abstract

Endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija (ERCP) yra viena iš sudėtingiausių virškinamojo trakto endoskopinių procedūrų. Vis dar nėra aiškus optimaliau­sias anestezijos medikamentų pasirinkimas šios proce­dūros metu.

Tikslas – nustatyti, kuris anestezijos medikamentų deri­nys – propofolis ir fentanilis ar propofolis, ketaminas ir midazolamas, yra optimalus taikant bendrąją intraveninę nejautrą ERCP metu.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas retrospektyvinis tyrimas. Tyrimo metu analizuoti pacientų, kuriems buvo atlikta ERCP procedūra bendrojoje intravenininėje ne­jautroje, nuasmeninti sveikatos istorijų duomenys. Ti­riamieji suskirstyti į 2 grupes: PF – pacientai, kuriems intraveninė nejautra taikyta naudojant propofolį ir fen­tanilį, PKM – pacientai, kuriems intraveninė nejautra atlikta skiriant propofolį, ketaminą ir midazolamą. Gru­pės palygintos tarpusavyje. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo − p < 0,05.

Rezultatai. Tyrime dalyvavo 21 pacientas: KMP grupėje 9 (42,9%), FP grupėje 12 (57,1%). Demografiniai rodi­kliai, pradiniai gyvybinių parametrų rodmenys statistiš­kai reikšmingai tarp grupių nesiskyrė (p>0,05). Nebuvo skirtumo tarp vidutinės propofolio dozės KMP ir PF gru­pėse (p = 0,109) ir ERCP trukmės (p=0,372).Vertinant gyvybinių parametrų pokytį anestezijos metu, nustaty­tas statistiškai reikšmingai didesnis sistolinio arterinio kraujo spaudimo kritimas PF grupėje 34,6±17,5 mmHg, lyginant su PKM grupe − 16,4±18,3 mmHg (p=0,016). Grupės buvo panašios pagal budrumo (p=0,237), desatu­racijos (p=0,105), hipotenzijos (p=0,422), hipertenzijos (p=0,528) pasireiškimą ERCP procedūros metu.

Išvados. Intraveninei anestezijai skiriant propofolio, ke­tamino ir midazolamo kombinaciją, ERCP procedūros metu stebimas mažesnis hemodinamikos svyravimas nei skiriant propofolio ir fentanlio derinį.

Keyword(s): ketaminas, fentanilis, endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija, anestezija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.011
Full Text: PDF

Back