Kamilė Martinkutė, Rima Viliūnienė

Abstract

Pogimdyminė depresija yra viena iš labiausiai paplitusių nėštumo ir gimdymo komplikacijų, paveikianti 10−15 proc. moterų. Miego pokyčiai po gimdymo gali turėti reikšmingos įtakos motinos sveikatai, įskaitant ir padi­dėjusią pogimdyminės depresijos riziką.

Tyrimo tikslas − ištirti pogimdyminės depresijos simp­tomų ryšį su miego kokybe po gimdymo.

Tyrimo metodai. Buvo atlikta anoniminė anketinė ap­klausa. Apklausą sudarė demografiniai, psichosociali­niai ir medicininiai duomenys, pogimdyminės depresijos simptomams įvertinti naudota Edinburgo pogimdyminės depresijos skalė, miego kokybei įvertinti − Pitsburgo miego kokybės indeksas.

Rezultatai. Iš 623 tyrimo dalyvių 41,4 proc. patyrė po­gimdyminės depresijos simptomų, 27,0 proc. tiriamųjų nustatyta gera miego kokybė, 73,0 proc. – bloga miego kokybė. Depresijos simptomai reikšmingai dažniau nu­statyti moterims <25 metų amžiaus grupėje, nėštumo neplanavusioms. Bloga miego kokybė reikšmingai daž­niau nustatyta moterims, gimdžiusioms pirmą kartą. De­presijos simptomai ir bloga miego kokybė reikšmingai dažniau nustatyti negaunančioms pakankamai pagalbos auginant kūdikį, praeityje iki šio nėštumo patyrusioms bent vieną depresijos epizodą. Depresijos simptomai reikšmingai dažniau pasireiškė esant blogai miego ko­kybei, palyginti su gera miego kokybe (89,1% ir 10,9%). Rizika pasireikšti depresijos simptomams esant blogai miego kokybei buvo didesnė, palyginti su gera miego kokybe. Tarp Edinburgo pogimdyminės depresijos skalės balų ir Pitsburgo miego kokybės indekso balų nustatyta statistiškai reikšminga teigiama koreliacija.

Išvados. Šiame tyrime nustatytas didelis pogimdyminės depresijos simptomų dažnis, bloga miego kokybė nusta­tyta daugumai tyrimo dalyvių, įvertinti rizikos veiksniai, susiję su depresijos simptomais ir bloga miego kokybe. Tarp pogimdyminės depresijos ir miego kokybės nusta­tyta statistiškai reikšminga teigiama koreliacija.

Keyword(s): pogimdyminė depresija, miego kokybė, miegas pogimdyminiu laikotarpiu.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.019
Full Text: PDF

Back