Žilvinas Kirtiklis, Regina Balčiūnienė

Abstract

Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje nurodyta, kad per metus dėl vainikinių kraujagyslių patologijos sukeltų širdies ligų miršta 17,9 milijono žmonių, o tai sudaro 31 proc. visų pasaulio mirčių [10]. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis daugėja. Norint užkirsti kelią šių ligų vystymuisi, reikia reguliariai teikti paci­entams žinias ir laiku informuoti apie jiems priklausan­čius ar rekomenduojamus tyrimus. Koreguojant rizikos veiksnius, galima išvengti daugiau nei trijų ketvirtada­lių mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų [10]. Tyrimo tikslas ‒ atskleisti pacientų žinias apie širdies ir krau­jagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą ir jos taikymą. Tyrimo metodika ‒ kiekybinis tyrimas. Tyrimo priemonė ‒ anoniminė apklausa raštu. Tyrimo imtis ‒ tikslinė. Tyrime dalyvavo 173 pacientai (N =173; iš jų n=61 vyras, n=112 moterų). Kiekvienas respondentas buvo apklaustas individualiai, todėl grįž­tamasis ryšys gautas 100 proc. tikslumu.

Išanalizuoti tyrimo duomenys atskleidė, kad daugiau nei trečdalis respondentų savo žinias apie širdies ir krau­jagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą vertina patenkinamai. Aiškinantis, iš kur res­pondentai sužinojo apie prevencinę programą, nustatyta, kad daugelio apklaustųjų pagrindinis informacijos šaltinis ‒ šeimos gydytojas. Analizuojant respondentų kiekybi­nio tyrimo duomenis apie specializuotus tyrimus, atlie­kamus vykdant širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą ir lyginant juos su išanalizuotais mokslinėje literatūroje, galima teigti, kad respondentams trūksta žinių apie atliekamus tyri­mus. Dauguma apklaustųjų nežino tyrimų, priklausan­čių širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvo­sios diagnostikos programai ir kas tų tyrimų metu bus atliekama. Lyginant su išanalizuota moksline literatūra, penki dešimtadaliai apklaustųjų žino apie juodųjų ser­bentų bei razinų gerąjį poveikį organizmui. Pagal gautus statistikos rezultatus, vyrų ir moterų žinios apie širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programos profilaktinių priemonių naudojimą yra apy­lygės. Pagal dalyvavusių tyrime respondentų lytį galima daryti prielaidą, kad moterys dažniau lankosi sveikatos priežiūros įstaigose, nes tyrime dalyvavo dukart daugiau moterų negu vyrų.

Keyword(s): pacientai, Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa, žinios.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.265
Full Text: PDF

Back