Brigita Stankevičienė, Alma Gaupšienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė

Abstract

Diagnozuojant ir gydant onkologinę ligą, sergantieji su­siduria su nauja savo gyvenimo patirtimi. Nežinomi me­dicininiai terminai, procedūros bei tyrimai, skatina juos skaityti, klausti, o gautą informaciją analizuoti, vertinti, pritaikyti. Informacijos poreikis išryškėja ruošiantis kli­nikiniams tyrimams ar procedūroms, vykdant gydytojo paskyrimus, suprantant galimo šalutinio poveikio tiki­mybę, tinkamai vartojant paskirtus vaistus, sprendžiant mitybos, poilsio, vitaminų svarbos klausimus bei vykdant emocinės būsenos kontrolę.

Darbo tikslas – išnagrinėti pacientų, sergančių onkologi­nėmis ligomis, informacijos poreikius, atliekant moksli­nės literatūros analizę.

Mokslinės literatūros paieška vykdyta medicinos duo­menų bazėje PubMed. Išanalizuota 12 mokslinių straips­nių, publikuotų nuo 2020 metų. Duomenų apdorojimui taikytas aprašomosios kokybinės turinio analizės meto­das. Išsiaiškinta, kad onkologinėmis ligomis sergančių pacientų informacijos poreikiai gali skirtis priklausomai nuo vėžio lokalizacijos, pacientų amžiaus bei gydymo etapų. Literatūros analizės rezultatai parodė, kad pacien­tai bei jų artimieji pageidautų daugiau informacijos, susijusios su onkologine liga, jos eiga, gydymo galimybė­mis ir gydymu, kurią suteiktų sveikatos priežiūros speci­alistai. Atsižvelgdami į pacientų ir jų artimųjų lūkesčius, sveikatos priežiūros specialistai turėtų teikti informaciją, atitinkančią paciento amžių, sveikatos raštingumo lygį, ligos klinikinę eigą, bei skatinti atgalinį ryšį, vertinant gautos informacijos poreikio sumažėjimą, ar padidėjimą ir galimų informacijos pateikimo būdų korekciją.

Keyword(s): onkologine liga sergantys pacientai, informacijos poreikiai, onkologinės ligos gydymo etapai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.059
Full Text: PDF

Back