Toma Blaževičiūtė, Lina Gedrimė, Indrė Brasaitė, Lolita Rapolienė, Lolita Rapolienė

Abstract

Straipsnyje analizuojamas pacientų patiriamas nerimaspriešoperaciniu laikotarpiu. Šiuo laikotarpiusvarbu akcentuoti ne tik fiziologinių, bet ir psichosocialiniųporeikių kitimą.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinėir aprašomoji duomenų analizė, naudojant SPSS17.0 for Windows programą. Tyrimui atlikti buvonaudojama anketinė apklausa raštu.

Tyrimo rezultatai. Respondentams priešoperaciniulaikotarpiu buvo suteikta informacijos apie pasiruošimąoperacijai. Informaciją pateikė tiek operuojantischirurgas, tiek skyriaus slaugytojas. Lytis, amžius,išsilavinimas, šeiminė padėtis, gyvenamoji vieta turiįtakos priešoperacinio nerimo atsiradimui. Daugumarespondentų, kurie nėra turėję nei vienos operacijosarba yra turėję vieną operaciją, jautė nerimą priešoperaciniulaikotarpiu. Priešoperacinį nerimą jautėdauguma respondentų, kurie ligoninėje praleido keliasvalandas iki operacijos. Nerimą jautė respondentai,kuriems buvo atliktos planinės ir skubios operacijos.Labiausiai priešoperaciniu laikotarpiu respondentainerimauja dėl laikino nedarbingumo, vienišumojausmo, skausmo, kurį gali patirti anestezijos metu,ir mirties. Dauguma respondentų prieš operaciją nejautėjokių simptomų, kurie būtų siejami su nerimu.Nedidelė dalis respondentų nurodė, kad jautė galvosskausmą, širdies ritmo sutrikimus, išsiblaškymą, nuolatinę įtampą.

Išvada. Tyrimas parodė, kad respondentai jaučia nerimąpriešoperacniu laikotarpiu. Nerimo atsiradimaspriešoperaciniu laikotarpiu priklauso nuo demografinių,socialinių, biologinių faktorių.

Keyword(s): nerimas, priešoperacinis laikotarpis, pacientų mokymas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.102
Full TextPDF

Back