Aušra Kavaliauskienė, Ilona Venckienė

Abstract

Parkinsono liga – tai lėtinė, progresuojanti liga, kuri anksčiau ar vėliau sutrikdo kasdieninę gyvenimo veikląir sukelia neįgalumą. Asmenys, sergantys Parkinsonoliga, dažniausiai netenka darbinės veiklos irjiems ypač svarbi rūpinimosi savimi ir laisvalaikioveikla. Organizacijos, jungiančios tam tikra liga sergančiusžmones, pasiūlo jiems veiklas, suteikiančiasgalimybę pažinti save, ligą, plėsti socialinius ryšius,geriau pažinti, realizuoti kūrybinius sumanymus.Straipsnio tikslas – atskleisti organizuotos veiklos,taikant dailės terapijos elementus, naudingumą Parkinsonoliga sergantiems asmenims. Fenomenologiniskokybinis tyrimas atliktas 2017 sausio – vasariomėn., jame dalyvavo 23 asmenys iš Kauno apskritiesParkinsono draugijos Kauno skyriaus. Tyrimorezultatai atskleidė, kad organizuota veikla, taikantdailės terapijos elementus, sudaro galimybes Parkinsonoliga sergantiems asmenims atrasti, plėtotiir stiprinti savo identitetą per gilesnį savęs bei kitųpažinimą ir į(si)galinimą. Sutvirtėjęs/suformuotasidentitetas leidžia asmeniui pasijausti vertingu grupėsnariu bei padidina įgalinimo tikimybę. Tyrimoduomenų analizė parodė, kad organizuotos grupėsnariams labai svarbus buvimo grupėje bendrumas,tačiau tuo tarpu kiekvienas grupės narys yra unikalussavo gyvenimo istorija. Bendros veiklos sėkmeilabai svarbus kiekvieno grupės nario individualumopriėmimas. Atlikto tyrimo duomenimis, organizuotosveiklos, taikant dailės terapijos elementus, naudingumaspasireiškė šiose srityse: pasitikėjimo augimo,įgalinimo (įsigalinimo), socialinių ryšių kūrimo ir plėtojimo,dienos struktūros formavimo bei prasmingolaiko leidimo, teigiamų emocijų patyrimo, naujoviųišbandymo saugioje aplinkoje, pozityvaus požiūrioskatinimo, bendros grupės istorijos kūrimo. Ypatingaorganizuotos veiklos nauda reiškėsi kūrybiškai išbandantnaujas veiklas saugioje aplinkoje bei bendrosgrupės istorijos kūrimo procese.

Keyword(s): Parkinsono liga, veikla, dailės terapija, identitetas, įgalinimas, naudingumas, laisvalaikio veikla.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.087
Full TextPDF

Back