Alma Gaupšienė, Ingrida Pilypienė, Alina Liepinaitienė, Rasa Stundžienė, Rimantas Stukas, Natalja Istomina

Abstract

Tikslas – nustatyti Vilniaus Perinatologijos centre gim­dančių motinų sveikatos raštingumo sąsajas su jų subjek­tyviai vertinama emocine savijauta ir nuostatomis kūdikio auginimo atžvilgiu bei su jų kūdikių elgesio sunkumais.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2022 m. birželio – rugsėjo mėnesiais. Tyrimo dalyvės – 18-43 m. moterys, pagimdžiusios sveikus naujagimius Vilniaus universiteto ligoninėje. Tyrimo priemonė – anketinė ap­klausa, kurią sudarė Europos sveikatos raštingumo klau­simyno (HLS-EU-Q47), Moterų nuomonės apie kūdikių probleminį elgesį skalės, Nuostatų kūdikių auginimo at­žvilgiu skalės, Motinos emocinės savijautos skalės bei kiti klausimai, skirti įvertinti gimdyvės socialinius-de­mografinius veiksnius. Tyrimo duomenys apdoroti pro­grama SPSS (24 versija).

Rezultatai ir išvados. Tyrime nustatytos sąsajos tarp su­bjektyviai vertinamų motinų sveikatos raštingumo ir mo­tinų emocinės savijautos bei kūdikio elgesio sunkumų išreikštumo 28 d., 3 mėn. ir 6 mėn. po gimdymo. Nusta­tyta, kad aukštas subjektyviai vertinamas motinų sveika­tos raštingumas sveikatos priežiūros srityje yra susijęs su žemesniais jų emocinės savijautos įverčiais bei labiau pastebimais kūdikio elgesio sunkumais 28 d. bei 3 mėn. laikotarpiais po gimdymo. Aukštas sveikatos raštingu­mas ligų prevencijos srityje yra reikšmingai susijęs su žemesniais motinų emocinės sveikatos rezultatais 28 d. po gimdymo ir labiau pastebimais kūdikio elgesio sun­kumais 6 mėn. po gimdymo, o aukštas sveikatos raš­tingumas sveikatos stiprinimo srityje – su žemesniais motinų emocinės sveikatos įverčiais 28 d., 3 mėn. bei 6 mėn. po gimdymo.

Keyword(s): sveikatos raštingumas, sveikatos informacija, ligų prevencija, kūdikio sveikata, motinos emocinė būsena.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.058
Full Text: PDF

Back