Monika Bičiūnaitė, Laimutė Samsonienė

Abstract

Išsėtinės sklerozės plitimo tendencijos pasaulyje ir Europoje skatina ieškoti inovatyvių gydymo bei rea­bilitacijos priemonių Lietuvoje. Moksliniais tyrimais įrodytas glaudus išsėtinės sklerozės ryšys tarp paci­entų psichoemocinės sveikatos, artimos aplinkos bei gyvenimo gerovės.

Tyrimo tikslas − atskleisti sergančiųjų išsėtine skleroze saviraiškos ir nuovargio patirtį, taikant dramos terapijos tyrimo protokolą. Tyrimo atlikimo laikotarpis 2021- 2022 metai; tyrimo dalyvės − 8 moterys, sergančios išsėtine skleroze, amžius nuo 37 iki 56 metų, savaran­kiškumo lygis pagal EDSS skalę − nuo 1,5 iki 7 balų.

Tyrimo organizavimas. Tyrimas atliktas pandemijos laikotarpiu, todėl buvo taikyta grupinėdramos terapija nuotoliniu būdu12 savaičių, vieną kartą per savaitę, po 90 min. Dramos terapijos užduotys bei metodai parinkti ir adaptuoti atsižvelgiant įišsėtinės sklerozės negaliąturinčių̨ moterų̨ poreikius, fizines bei psichologines galimybes, jų̨ „čia ir dabar“ būseną̨ bei nuotolinio mo­kymo (zoom) platformos galimybes. Tyrimas atliktas laikantis etikos principų: pagarbos asmens privatumui, geranoriškumo ir konfidencialumo.

Tyrimo metodologija. Duomenys buvo renkami vado­vaujantis kokybinio tyrimo indukciniu analizės prin­cipu, pasirenkant latentinį tematinės analizės metodą. Duomenims analizuoti pasitelkta informantų refleksija, paveikslai ir (ar) poezija, priklausomai nuo jų saviraiš­kos poreikio.

Išvados. Dramos terapija padėjo atsiskleisti tiriamųjų kūrybiškumui, skatino pozityviai mąstyti apie dabartį, planuoti ateitį, padėjo adaptuotis prie nuolat kintan­čių sąlygų ir individualių sveikatos aplinkybių, didino savivertę bei saviraiškos galimybes.

Keyword(s): dramos terapija, išsėtinė sklerozė, savivertė, saviraiška.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.047
Full Text: PDF

Back