Ieva Eglė Jamontaitė, Gabrielė Molevičiūtė, Inga Muntianaitė, Ligita Aučynienė, Alma Cirtautas, Ramunė Žilinskienė

Abstract

Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos studentų liemens ir kojų raumenų funkcinį pajėgumą bei pu­siausvyrą ir nustatyti šių rodiklių tarpusavio sąsajas. Tyrime dalyvavo 30 kineziterapijos studijų progra­mos ketvirto kurso studentų (25 moterys ir 5 vyrai), amžiaus vidurkis 22,4 ±1,2 metai. Tiriamųjų liemens ir kojų raumenų jėga testuota dr. Wolff „Back check“ diagnostikos aparatu, kojų raumenų ištvermė – tūpti-stotis testu, statinė pusiausvyra – „Stork“ pusiaus­vyros testu, dinaminė pusiausvyra – modifikuotu „Žvaigždės“ nuokrypio testu.
Rezultatai. Kineziterapijos studentų liemenį lenkian­čių ir tiesiančių raumenų jėgos santykis daugiausia buvo įvertintas labai blogai, šoninių raumenų jėgos santykis – labai gerai. Studentų šlaunį tiesiančių rau­menų jėgos santykis buvo įvertintas labai gerai, o šlaunį pritraukiančių raumenų jėgos santykis buvo pasiskirstęs beveik vienodai visose vertinimo gru­pėse (labai blogai, blogai, patenkinamai, gerai, labai gerai). Šlaunį atitraukiančių raumenų jėgos santykis tarp kairės ir dešinės kojų įvertintas labai blogai. Daugumos studentų kojų raumenų ištvermė įvertinta kaip pakankama. Įvertinus kineziterapijos studentų pusiausvyrą, pastebėta, jog statinė pusiausvyra yra gan prasta, o dinaminė pusiausvyra įvertinta gerai. Nustatyta, jog nugaros raumenų jėga ir ištvermė sta­tistiškai reikšmingai (p<0,05) koreliuoja su dinamine pusiausvyra, liemens raumenų jėga reikšmingai ko­reliuoja su kojų raumenų jėga, kojų raumenų jėga iš dalies koreliuoja su dinamine pusiausvyra, o kojų raumenų ištvermė – su statine pusiausvyra.
Išvados. Liemens funkcinio pajėgumo tyrimu nusta­tyta, kad tiriamųjų pilvo ir nugaros raumenų jėgos santykis ir šoninių liemens raumenų jėgos santykis yra patenkinamas. Vertinant kineziterapijos studentų kojų raumenų funkcinį pajėgumą, nustatyta, jog tiria­mųjų šlaunį tiesiančių, atitraukiančių ir pritraukiančių raumenų jėgos santykis tarp kairės ir dešinės kojos yra patenkinamas. Studentų statinė pusiausvyra pa­tenkinama. Analizuojant liemens, kojų raumenų pa­jėgumo ir pusiausvyros tarpusavio ryšius, nustatyta, kad kuo didesnė izometrinė liemens raumenų jėga, tuo didesnė kojų raumenų jėga. Didesnė izometrinė nugaros raumenų jėga lemia geresnę dinaminę pu­siausvyrą. Kuo didesnė kojų raumenų jėga, tuo ge­resnė dinaminė pusiausvyra ir geresnė kojų raumenų ištvermė, lemianti geresnę statinę pusiausvyrą.

Keyword(s): liemens raumenų jėga, liemens raumenų ištvermė, kojų raumenų jėga, kojų raumenų ištvermė, funkcinis pajėgumas, pusiausvyra, kineziterapijos studentai.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.026
Full TextPDF

Back