Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Milda Gintilienė, Daiva Baltaduonienė, Domantas Dubauskas

Abstract

Vykstant demografiniams pokyčiams, visame pasaulyje daugėja senų žmonių. Gyventojų senėjimas yra viena iš aktualiausių visuomenės sveikatos problemų. Daugėjant senų žmonių, reikalinga jų ligų prevencijos, gydymo, globos ir slaugos paslaugų plėtra [7]. Ergoterapeutai yra svarbūs sveikatos priežiūros komandos nariai ilgalai­kės priežiūros namuose. Unikali ergoterapijos prakti­kos apimtis ir įgūdžiai ypač aktualūs klientams, kurių funkciniai pajėgumai mažėja, o funkcionavimo kliūtys kyla dėl jų daugelio lėtinių ir progresuojančių ligų [1,6]. Nepriklausomybės praradimas arba per didelė slaugy­tojo našta yra institucionalizacijos priežastis, daugiausia demencija sergantiems ir neuropsichiatrinių simptomų (NPS) turintiems žmonėms [3]. Tyrimo tikslas − įvertinti ergoterapeuto paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Lietuvos ir užsienio šalių glo­bos namuose. Tyrime dalyvavo 67 darbuotojai, dirbantys senyvo amžiaus asmenų globos namuose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Duomenų surinkimui buvo naudojama anoniminė anketinė apklausa, parengta remiantis moks­line literatūra ir kasdienės veiklos vertinimo klausimynu. Klausimynas buvo sudarytas keturiomis kalbomis: lie­tuvių, anglų, vokiečių ir portugalų. Klausimynas buvo parengtas elektroniniu ir popieriniu formatu ir išplatintas globos namams. Apklausos metu buvo vertinamos socio­demografinės dalyvių charakteristikos, dalyvių nuomonė apie pagyvenusių asmenų savarankiškumo problemas, ergoterapijos paslaugų reikšmingumą ugdant pagyvenu­sių asmenų savarankiškumo įgūdžius ir dalyvių nuomonė apie ergoterapijos paslaugų prieinamumą globos namuose gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims. Klausimyno duomenų analizė parodė, kad senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių globos namuose, savarankiškumo problemos yra panašios, lyginant Lietuvos ir užsienio šalių patirtis. Dažniausiai pasitaikančios savarankiškumo problemos yra susijusios su gebėjimu valgyti, eiti į tualetą, apsirengti ir atlikti asmens higieną. Dauguma globos namų darbuo­tojų Lietuvoje ir užsienio šalyse mano, kad ergoterapeuto paslaugos gerina senyvo amžiaus asmenų kasdienę vei­klą, o ergoterapeuto paslaugos yra labiau prieinamos pa­gyvenusiems žmonėms, gyvenantiems globos namuose užsienyje, nei Lietuvoje.

Keyword(s): senyvo amžiaus asmuo, ergoterapija, ergoterapijos paslaugų prieinamumas, palyginimas, savarankiškumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.265
Full Text: PDF

Back