Iveta Šetkutė, Rasa Tamulienė, Daiva Mačiulienė

Abstract

Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – atskleisti burnos priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų nuomonę apie mobingo paplitimą jų darbo aplinkoje. Tyrime daly­vavo 257 burnos priežiūros specialistai (gydytojų odon­tologų padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai) ir gydytojai odontologai. Taikytas duomenų rinkimo metodas – apklausa internetu. Tyrimo metu surinktų duomenų ana­lizė atlikta taikant aprašomosios statistikos, Kruskal-Wallis ir kontingencijos koeficiento skaičiavimus. Tyrimo rezulta­tai atskleidė, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių burnos priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų mano, jog jų darbo aplinkoje egzistuoja mobingo problema. Dides­nioji dalis tyrimo dalyvių teigė, jog jų darbo aplinkoje yra buvę mobingo atvejų ir jiems teko juos stebėti. Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių burnos priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų nurodė, kad jie patys yra patyrę mobingą savo darbo aplinkoje. Nustatyta, kad dažniau­siai darbuotojai būdavo mobinguojami vadovo arba kito darbuotojo, užimančio aukštesnę poziciją. Darbe patirtas mobingas dažniausiai reiškėsi pastabomis, neturinčiomis prasmės, įžeidžiais pajuokavimais, per dideliais reikalavi­mais darbe, žeminimu, kenkėjiškais gandais ir apkalbomis. Nustatyta, kad gydytojų odontologų, gydytojų odontologų padėjėjų, burnos higienistų ir dantų technikų patiriamas mobingas nesiskiria. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pa­tiriamas mobingas nesiskiria tarp skirtingo tipo įstaigose dirbančių specialistų, nenustatytas ryšys tarp patiriamo mobingo ir darbuotojų amžiaus bei darbo stažo. Didžioji dalis tyrime dalyvavusių burnos priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų nurodė, kad dažniausios organiza­cinės mobingo atsiradimo priežastys yra profesinės etikos trūkumas darbovietėje, nekompetentingi vadovai ir tai, jog darbovietėje nėra nustatytos aiškios pasekmės asmenims, terorizuojantiems kitus darbuotojus.

Keyword(s): mobingas, burnos priežiūros specialistai, gydytojai odontologai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.243
Full TextPDF

Back