Samanta Savickaitė, Alvydas Česas

Abstract

Onkologinių ligų sveikatos priežiūra reikalauja indi­vidualios vadybinės prieigos dėl šios ligos sudėtin­gumo ir didelių gydymo kaštų. Siekiant efektyviai ir veiksmingai suvaldyti navikinių ligų keliamus iššū­kius, personalizuotos (į asmenį orientuotos) pagalbos taikymas šiandien laikomas palankiausiai vertinama alternatyva, aukščiausios paslaugų kokybės ir paci­entų pasitenkinimo paslaugomis garantas. Pabrėž­tina, kad personalizuota onkologinių ligonių sveikatos priežiūra, paremta holistiniu požiūriu, skatina įgyven­dinti rimtus pokyčius organizaciniu lygmeniu. Kaip pasekmė, rutininėje gydymo įstaigų veiklos prakti­koje vis dažniau pradedama taikyti atvejo vadyba.

Tyrimo tikslas: mokslinės literatūros pagrindu įver­tinti atvejo vadybos taikymo ypatumus klinikinėje praktikoje bei pristatyti Klaipėdos universitetinėje ligoninėje taikomą atvejo vadybos modelį.

Keyword(s): atvejo vadyba, personalizuota (į asmenį orientuota) pagalba, kompleksinis gydymas, integrali sveikatos priežiūra, holistinis požiūris.
DOI10.5200/sm-hs.2018.102
Full TextPDF

Back